Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām - no 54. panta  
     
   

XI nodaļa. Informācijas apmaiņa

54.pants. Informācijas apmaiņas noteikumi

(1) Informācijas apmaiņa starp sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un piegādātājiem notiek pa pastu, pa telefaksu, elektroniski vai pa telefonu, vai jebkurā minēto veidu kombinācijā atkarībā no sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja izvēles šajā pantā minētajos gadījumos un saskaņā ar šajā pantā minētajiem nosacījumiem.

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja izraudzītajiem informācijas apmaiņas līdzekļiem jābūt vispārēji pieejamiem, lai neapgrūtinātu piegādātāja piekļūšanu iepirkuma procedūrām.

(3) Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veic tā, lai visi piedāvājumos un pieteikumos iekļautie dati būtu aizsargāti un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs varētu pārbaudīt piedāvājumu un pieteikumu saturu tikai pēc datuma, kad beidzies piedāvājuma vai pieteikuma iesniegšanas termiņš.

(4) Ja informācijas apmaiņā tiek izmantoti elektroniski līdzekļi, izvēlas tādus, kuri ir publiski pieejami un savietojami ar vispārēji lietotiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktiem, tādējādi novēršot piegādātāju diskrimināciju uz šā pamata.

(5) Elektroniskajām iekārtām, ar kurām elektroniski nosūta un saņem piedāvājumus un pieteikumus piedalīties slēgtās un sarunu procedūrās, kā arī plānus un projektus metu konkursiem, piemēro šādus nosacījumus:

1) visiem ieinteresētajiem piegādātājiem ir pieejama informācija par specifikācijām, kas attiecas uz piedāvājumu un pieteikumu elektronisku iesniegšanu;

2) tiek izmantots elektroniskais paraksts, kas atbilst Elektronisko dokumentu likuma prasībām;

3) var precīzi noteikt datumu un laiku, kad jāiesniedz piedāvājums atklātās vai slēgtās procedūrās vai pieteikums slēgtās vai sarunu procedūrās, vai pieteikums kvalifikācijas sistēmai, kā arī plāni un projekti;

4) sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vai organizācija, kas rīko iepirkuma procedūru, nodrošina, lai neviens nevarētu piekļūt iesniegtajai informācijai pirms noteiktā termiņa beigām;

5) var atklāt pārkāpumu, ja kāds ir pārkāpis šīs daļas 4.punktā minēto aizliegumu;

6) tikai pilnvarotām personām ir iespēja noteikt vai mainīt saņemto datu atvēršanas laiku;

7) kvalifikācijas procedūru, iepirkuma procedūru vai metu konkursu dažādo posmu laikā pieeja iesniegtajiem datiem vai to daļai ir iespējama tikai ar pilnvarotu personu vienlaikus veiktām darbībām;

8) iesniegtajiem datiem var piekļūt tikai pēc iepriekš noteikta datuma ar pilnvarotu personu vienlaikus veiktām darbībām;

9) pieeja iesniegtajai un atvērtajai informācijai saglabājas tikai tām pilnvarotām personām, kurām šāda pieeja ir atļauta.

(6) Ja piedāvājumus un pieteikumus piedalīties slēgtās un sarunu procedūrās, kā arī plānus un projektus metu konkursiem nosūta un saņem elektroniski, piegādātāji pieprasītos tikai papīra formātā esošos dokumentus iesniedz pirms piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa.

(7) Pieteikumus piedalīties slēgtā vai sarunu procedūrā vai kvalifikācijas sistēmā, vai metu konkursā var iesniegt rakstveidā vai pa telefonu. Ja pieteikums iesniegts pa telefonu, pirms noteiktā iesniegšanas datuma iesniedzams pieteikuma rakstveida apstiprinājums. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai pieteikumus, kas saņemti pa telefaksu, apstiprina, pa pastu vai elektroniski nosūtot pieteikuma oriģinālu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs dalības uzaicinājumā vai šā likuma 53.panta piektajā daļā minētajā uzaicinājumā norāda jebkuru šādu prasību un termiņu, kurā pa pastu vai elektroniski jāiesniedz oriģināls.

55.pants. Informācija personām, kas piesakās kvalifikācijai, kandidātiem un pretendentiem

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, atbildot uz ieinteresēto piegādātāju pieprasījumu, iespējami drīz pēc lēmuma pieņemšanas par vispārīgās vienošanās noslēgšanu, līguma slēgšanu vai dinamiskās iepirkumu sistēmas statusu rakstveidā informē visus ieinteresētos piegādātājus par pieņemto lēmumu, norādot visus iemeslus, kuru dēļ vispārīgā vienošanās nav noslēgta vai līgums nav noslēgts gadījumos, kad par to ir publicēts dalības uzaicinājums, vai dinamiskā iepirkumu sistēma netiek izveidota, vai iepirkuma procedūra tiek pārtraukta.

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 15 dienu laikā pēc rakstveida pieprasījuma saņemšanas informē noraidītos kandidātus vai pretendentus par noraidīšanas iemesliem - neatbilstību šā likuma 37.panta otrajā un trešajā daļā minētajiem gadījumiem vai neatbilstību ekvivalencei, vai piedāvāto būvdarbu, preču vai pakalpojumu neatbilstību funkcionālajām prasībām vai prasībām attiecībā uz darbību, bet visus pretendentus, kuriem ir bijis atbilstošs piedāvājums, - par izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītajām priekšrocībām, kā arī paziņo izraudzītā pretendenta nosaukumu vai izraudzīto vispārīgās vienošanās dalībnieku nosaukumus.

(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs drīkst nesniegt konkrētu informāciju par vispārīgās vienošanās slēgšanu vai par līguma noslēgšanu vai iekļaušanu dinamiskajā iepirkumu sistēmā, ja šī informācija var traucēt citu likumu piemērošanu vai citā veidā kaitēt sabiedrības interesēm vai tādējādi tiks pārkāptas kāda piegādātāja likumīgas komerciālās intereses, vai tiks pārkāpti godīgas konkurences nosacījumi.

(4) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kurš izveido kvalifikācijas sistēmu, informē pieteikumu iesniedzējus par to kvalifikācijas atbilstību sešu mēnešu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas. Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešams laiks, kas pārsniedz četrus mēnešus pēc pieteikuma iesniegšanas, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs divu mēnešu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas paziņo pretendentam iemeslus, kuru dēļ lēmuma pieņemšanai nepieciešams ilgāks laiks, kā arī termiņu, līdz kuram tiks pieņemts attiecīgais lēmums.

(5) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs 15 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par pieteikuma noraidīšanu informē tos pieteikuma iesniedzējus, kuru pieteikumi ir noraidīti. Noraidīšanas iemesli tiek izskaidroti, pamatojoties uz kvalifikācijas sistēmā noteiktajiem kritērijiem.

(6) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kurš uztur kvalifikācijas sistēmu, var izslēgt piegādātāju no kvalifikācijas sistēmas, ja tas neatbilst kvalifikācijas kritērijiem, kas noteikti, veidojot sistēmu. Par nodomu izslēgt piegādātāju no kvalifikācijas sistēmas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rakstveidā, norādot iemeslus, informē piegādātāju vismaz 15 dienas pirms datuma, ar kuru piegādātāju paredzēts izslēgt no sistēmas.

56.pants. Informācijas saglabāšana

(1) Četrus gadus no piedāvājumu izvēles dienas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kas izraudzījies piegādātājus un piedāvājumus saskaņā ar šo likumu, saglabā visas ziņas un dokumentus, uz kuru pamata pieņemti lēmumi par:

1) kvalifikāciju, piegādātāju atlasi un piedāvājumu izvēli;

2) gadījumiem, kad procedūra piemērota bez dalības paziņojuma;

3) atkāpēm no šā likuma prasībām, kas minētas šā likuma VI, VII, VIII, IX, X un XI nodaļā, pamatojoties uz šajā likumā paredzētajiem izņēmumiem.

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs sniedz Eiropas Komisijai pēc tās pieprasījuma šā panta pirmajā daļā minēto informāciju.

Xll nodaļa. Iepirkuma procedūra

57.pants. Iepirkuma procedūras vispārīgās normas

(1) Lai izraudzītos piegādātājus iepirkuma procedūrās, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs:

1) izslēdz pretendentus un kandidātus, kuri neatbilst sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem objektīvajiem atlases kritērijiem un nosacījumiem, kā arī šā likuma 60.panta ceturtajā daļā minētos pretendentus un kandidātus;

2) slēgtās un sarunu procedūrās, par kurām publicēts dalības uzaicinājums, pamatojoties uz objektīviem atlases kritērijiem, ierobežo izraugāmo kandidātu skaitu, ja tas ir nepieciešams.

(2) Ja paziņojums par kvalifikācijas sistēmas izveidošanu publicēts kā dalības uzaicinājums, lai izraudzītos kandidātus specifisku līgumu slēgšanai, par kuriem jāpublicē dalības uzaicinājums, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iekļauj piegādātājus kvalifikācijas sistēmā, piemērojot šā panta pirmās daļas nosacījumus, kas attiecas uz slēgtām un sarunu procedūrām.

(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pārbauda, vai izraudzīto pretendentu iesniegtie piedāvājumi atbilst piedāvājumiem noteiktajām prasībām, un izvēlas piedāvājumu, pamatojoties uz šajā likumā noteiktajiem kritērijiem.

58.pants. Administratīvo, tehnisko vai finansiālo noteikumu, kā arī sertifikātu, pārbaužu un pierādījumu savstarpēja atzīšana

(1) Gadījumos, kad tiek pieņemts lēmums par piegādātāju atlasi dalībai slēgtās vai sarunu procedūrās vai tiek papildināti kvalifikācijas kritēriji vai nosacījumi, aizliegts:

1) attiecināt uz atsevišķiem piegādātājiem administratīvus, tehniskus vai finansiālus noteikumus, kas nav attiecināti uz pārējiem piegādātājiem;

2) pieprasīt pārbaudes un pierādījumus, kas dublē jau pieejamus objektīvus pierādījumus.

(2) Pieprasot neatkarīgu institūciju izsniegtus sertifikātus, kas pierāda piegādātāja atbilstību noteiktiem kvalitātes nodrošināšanas standartiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs atsaucas uz kvalitātes nodrošināšanas sistēmām, kuras ir bāzētas uz Eiropas standartu sērijām, un sertifikācijas institūcijām, kuras atbilst Eiropas standartu sērijām attiecībā uz sertificēšanu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņem attiecīgus sertifikātus no Eiropas Savienības dalībvalstīs izveidotām sertifikācijas institūcijām, kā arī citus pierādījumus par ekvivalentiem kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem, kurus veicis piegādātājs.

(3) Būvdarbu un pakalpojumu līgumu gadījumos un tikai tad, ja nepieciešams pārbaudīt piegādātāja tehniskās iespējas, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieprasa vides aizsardzības nodrošināšanas pasākumu kompleksu, ko piegādātājs ir spējīgs īstenot, izpildot līgumu. Šādos gadījumos, pieprasot neatkarīgu institūciju izsniegtus sertifikātus, kas pierāda piegādātāja atbilstību noteiktiem vides aizsardzības nodrošināšanas standartiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs atsaucas uz Eiropas Eko vadības un audita sistēmu (EMAS) vai vides aizsardzības nodrošināšanas standartiem, kuri ir bāzēti uz Eiropas vai starptautiskajiem standartiem, kas atbilst Eiropas Savienības tiesībām, vai uz Eiropas standartiem attiecībā uz sertificēšanu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pieņem attiecīgus sertifikātus no Eiropas Savienības dalībvalstīs izveidotām sertifikācijas institūcijām, kā arī citus pierādījumus par ekvivalentiem vides aizsardzības nodrošināšanas pasākumiem, kurus veicis piegādātājs.

59.pants. Kvalifikācijas sistēmas

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pēc savas vēlēšanās var izveidot un uzturēt piegādātāju kvalifikācijas sistēmu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kurš izveidojis un uztur kvalifikācijas sistēmu, nodrošina, lai piegādātāji visā sistēmas uzturēšanas laikā varētu pieprasīt to iekļaušanu sistēmā.

(2) Kvalifikācijas sistēmai var būt vairāki kvalifikācijas posmi. Sistēmu piemēro, pamatojoties uz sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktiem objektīviem kvalifikācijas vērtēšanas kritērijiem un nosacījumiem. Ja nepieciešams, šos kritērijus un nosacījumus var papildināt vai mainīt.

(3) Kvalifikācijas kritēriji un nosacījumi ietver šādus obligātus izslēgšanas nosacījumus:

1) piegādātājs ar tiesas spriedumu ir atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā;

2) piegādātājs ir pasludināts par maksātnespējīgu, atrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta vai ir uzsākta tiesvedība par piegādātāja darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

3) piegādātājam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kurā tas reģistrēts;

4) likumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti piegādātāja profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo triju gadu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var par to uzrādīt pierādījumus;

5) piegādātājs ir iesniedzis nepatiesu informāciju viņa kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.

(4) Ja kvalifikācijas kritēriji un nosacījumi izvirza prasības piegādātāja saimnieciskajām, finanšu, tehniskajām iespējām un personālam, piegādātājs var atsaukties uz citu tādu organizāciju iespējām, ar kurām to vieno savstarpējas tiesiskās attiecības. Šajā gadījumā piegādātājs sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam pierāda, ka piegādātājam attiecīgie resursi būs pieejami visā kvalifikācijas sistēmas uzturēšanas laikā. Šādā veidā piegādātāju apvienība var balstīties uz grupas dalībnieku un trešo personu iespējām.

(5) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izsniedz kvalifikācijas kritērijus un nosacījumus pēc piegādātāja pieprasījuma. Kritēriju un nosacījumu papildinājumi jāpaziņo visiem ieinteresētajiem piegādātājiem. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs uzskata, ka citu konkrētu organizāciju kvalifikācijas sistēmas atbilst sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja prasībām, tas paziņo šo organizāciju nosaukumus ieinteresētajiem piegādātājiem.

(6) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rakstveidā uztur kvalificētu piegādātāju sarakstus. Piegādātāji var būt sadalīti pa kategorijām atbilstoši līguma veidam, kuram kvalifikācija ir derīga.

(7) Ja paziņojums par kvalifikācijas sistēmas izveidošanu publicēts kā dalības uzaicinājums, slēgtu procedūru pretendenti un sarunu procedūru dalībnieki tiek izraudzīti no sistēmā kvalificētiem kandidātiem.

(8) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai ikviens piegādātājs, kurš vēlas piedalīties iepirkuma procedūrās, pierāda, ka viņš uz apliecinājuma vai sertifikāta pamata ir reģistrēts kādā no profesionālajiem reģistriem vai tiem pielīdzināmiem reģistriem atbilstoši tās dalībvalsts noteikumiem, kurā piegādātājs ir izveidots. Slēdzot pakalpojumu līgumus, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai attiecīgais pakalpojumu sniedzējs pierāda tiesības sniegt konkrētos pakalpojumus vai dalību noteiktā organizācijā, ja pakalpojumu sniedzējam ir jābūt tiesīgam sniegt šādus pakalpojumus vai jābūt noteiktas organizācijas dalībniekam.

60.pants. Atlases kritēriji

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs atklātu procedūru pretendentu atlasei izvirza objektīvus kritērijus un nosacījumus, kas piegādātājiem ir pieejami.

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izraugās kandidātus slēgtām un sarunu procedūrām saskaņā ar paša izvirzītiem objektīviem kritērijiem un nosacījumiem, kas piegādātājiem ir pieejami.

(3) Slēgtām un sarunu procedūrām kritērijus var izvirzīt saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja objektīvu vajadzību samazināt kandidātu skaitu līdz līmenim, kāds nepieciešams, lai līdzsvarotu iepirkuma procedūrai noteiktās īpašības ar tās veikšanai nepieciešamajiem resursiem. Izraudzīto kandidātu skaitam jābūt pietiekamam, lai nodrošinātu atbilstošu konkurenci starp kandidātiem.

(4) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētie kritēriji ietver šādus obligātus pretendentu vai kandidātu izslēgšanas nosacījumus:

1) pretendents vai kandidāts ar tiesas spriedumu ir atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā;

2) pretendents vai kandidāts ir pasludināts par maksātnespējīgu, atrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta vai ir uzsākta tiesvedība par pretendenta vai kandidāta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

3) pretendentam vai kandidātam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kurā tas reģistrēts;

4) likumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti pretendenta vai kandidāta profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo triju gadu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas, ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var par to uzrādīt pierādījumus;

5) pretendents vai kandidāts ir iesniedzis nepatiesu informāciju viņa kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.

(5) Ja atlases kritēriji un nosacījumi izvirza prasības pretendenta vai kandidāta saimnieciskajām, finanšu, tehniskajām iespējām un personālam, pretendents vai kandidāts var atsaukties uz citu tādu organizāciju iespējām, ar kurām to vieno savstarpējas tiesiskās attiecības. Šajā gadījumā pretendents vai kandidāts sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam pierāda, ka pretendentam vai kandidātam attiecīgie resursi būs pieejami paredzamajā līguma izpildes laikā. Šādā veidā piegādātāju apvienība var balstīties uz grupas dalībnieku un citu organizāciju iespējām.

(6) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai ikviens piegādātājs, kurš vēlas piedalīties iepirkuma procedūrās, pierāda, ka viņš uz apliecinājuma vai sertifikāta pamata ir reģistrēts kādā no profesionālajiem reģistriem vai tiem pielīdzināmiem reģistriem atbilstoši tās dalībvalsts noteikumiem, kurā piegādātājs ir izveidots. Slēdzot pakalpojumu līgumus, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai attiecīgais pakalpojumu sniedzējs pierāda tiesības sniegt konkrētos pakalpojumus vai dalību noteiktā organizācijā, ja pakalpojumu sniedzējam ir jābūt tiesīgam sniegt šādus pakalpojumus vai jābūt noteiktas organizācijas dalībniekam.

61.pants. Piedāvājuma izvēles kritēriji

(1) Izvēloties piedāvājumu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izraugās vai nu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kurā ņemti vērā tādi faktori kā piegāžu vai līguma izpildes termiņi, izmaksas, to efektivitāte, preču, pakalpojumu vai būvdarbu kvalitāte, estētiskais un funkcionālais raksturojums, vides prasību ievērošana, tehniskās priekšrocības, ekspluatācijas izmaksas, rezerves daļu pieejamība, piegāžu drošība, cena un citi faktori, vai arī piedāvājumu ar viszemāko cenu.

(2) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, tas dalības uzaicinājumā vai šā likuma 53.panta piektajā daļā minētajā uzaicinājumā, vai uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu, vai uzaicinājumā uz sarunām, vai tehniskajās specifikācijās norāda visus piedāvājuma izvēles kritērijus to nozīmīguma secībā, kritēriju īpatsvarus un piedāvājumu izvēles algoritmu saskaņā ar minētajiem kritērijiem. Kritēriju īpatsvarus var norādīt ar noteiktu diapazonu.

62.pants. Elektronisko izsoļu piemērošana

(1) Atklātās, slēgtās vai sarunu procedūrās, par kurām ir publicēts dalības paziņojums, un tad, ja tehniskās specifikācijas var noteikt ļoti precīzi, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var nolemt, ka pirms piedāvājuma izvēles notiks elektroniskā izsole. Tieši tāpat elektronisko izsoli var rīkot pirms piedāvājuma izvēles dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros.

(2) Elektroniskās izsoles objekts var būt vai nu cena, vai cena un specifikācijās minētā raksturojuma jaunā vērtība, ja piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, vai arī tikai cena, ja piedāvājuma izvēles kritērijs ir zemākā cena.

(3) Par lēmumu rīkot elektronisko izsoli sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs informē dalības paziņojumā.

(4) Elektroniskās izsoles gadījumā tehniskajās specifikācijās papildus citām ziņām ietver arī:

1) raksturojumus, kuri būs elektroniskās izsoles objekts, ievērojot nosacījumu, ka šie raksturojumi ir mērāmi un to vērtības var izteikt skaitļos vai procentos;

2) jebkuras vērtību (kuras var iesniegt un mainīt) robežas, ņemot vērā līguma priekšmeta specifikācijas;

3) norādes par informāciju, kas tiks nodota pretendentiem izsoles laikā, un, ja iespējams, laiku, kad šī informācija tiks nodota;

4) nepieciešamo informāciju, kas attiecas uz elektroniskās izsoles organizāciju;

5) noteikumus, kuri pretendentiem jāievēro izsolē attiecībā uz minimālajiem vai maksimālajiem izsoles soļiem, kādi tiks pieprasīti, ja tas būs nepieciešams;

6) nepieciešamo informāciju attiecībā uz izmantojamām elektroniskajām iekārtām, pieslēguma specifikāciju un organizāciju.

(5) Pirms elektroniskās izsoles uzsākšanas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs veic pilnu sākotnējo piedāvājumu izvērtēšanu saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem.

(6) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs vienlaikus uzaicina visus pretendentus, kuri iesnieguši atbilstošus piedāvājumus, elektroniski iesniegt jaunas cenas vai cenas un vērtības. Uzaicinājumā ietverta visa nepieciešamā informācija par individuālo pieslēgumu izsolē izmantojamai elektroniskajai iekārtai un par datumu un laiku, kad tiks uzsākta elektroniskā izsole. Elektroniskā izsole var notikt vairākos secīgos posmos. Elektronisko izsoli uzsāk ne agrāk kā divas darbdienas pēc dienas, kad izsūtīts uzaicinājums piedalīties izsolē.

(7) Ja paredzēts izvēlēties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, uzaicinājumam pievieno piedāvājumu vērtēšanas apkopojumu. Uzaicinājumā ietver elektroniskajā izsolē izmantojamo matemātisko formulu vai algoritmu, kas atspoguļo visu kritēriju nosacītās vērtības un noteiks vietu pārdalīšanu, izmantojot jaunās iesniegtās vērtības un cenas, vai tikai cenas. Ja ir pieļauti piedāvājumu varianti, katram variantam nosaka savu formulu.

(8) Jebkura elektroniskās izsoles posma laikā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pastāvīgi sniedz visiem pretendentiem ziņas, kas ļauj tiem jebkurā mirklī droši noteikt savu relatīvo vietu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs drīkst sniegt arī ziņas par citām piedāvātajām cenām vai vērtībām, ievērojot nosacījumu, ka tas ir paredzēts specifikācijās. Drīkst jebkurā laikā paziņot arī izsoles dalībnieku skaitu konkrētajā izsoles posmā, bet aizliegts izpaust dalībnieku identitāti.

(9) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs elektronisko izsoli slēdz:

1) uzaicinājumā uz izsoli iepriekš noteiktajā datumā un laikā;

2) ja apritējis uzaicinājumā uz izsoli noteiktais laiks pēc tam, kad saņemts pēdējais solījums, un jauns solījums šajā laikā nav izteikts;

3) ja visi uzaicinājumā minētie izsoles posmi ir pabeigti;

4) kombinējot šīs daļas 2. un 3.punktā minētos nosacījumus. Šādā gadījumā uzaicinājumā uz izsoli tiek norādīts katram izsoles posmam paredzētais laiks.

(10) Kad elektroniskā izsole ir slēgta, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, izmantojot elektroniskās izsoles rezultātus, izvēlas piedāvājumu, pamatojoties uz šā likuma 61.pantā noteiktajiem kritērijiem.

(11) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji nedrīkst izmantot elektronisko izsoli, lai ierobežotu vai izkropļotu konkurenci vai izvairītos no tās, vai mainītu iepirkuma priekšmetu, kas noteikts dalības uzaicinājumā un tehniskajās specifikācijās.

63.pants. Nepamatoti lēts piedāvājums

(1) Ja piedāvājums konkrētam piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu līgumam ir nepamatoti lēts, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pirms šā piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.

(2) Detalizētais paskaidrojums var attiekties uz:

1) ražošanas procesa, sniedzamo pakalpojumu vai būvdarbu metodes izmaksām;

2) izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam, lai piegādātu preces, sniegtu pakalpojumus vai veiktu būvdarbus;

3) piedāvāto preču, pakalpojumu vai būvdarbu īpašībām, oriģinalitāti;

4) pretendenta iespējām saņemt komercdarbības atbalstu.

(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, konsultējoties ar pretendentu, izvērtē visus šā panta otrajā daļā minētos nosacījumus.

(4) Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts, jo pretendents saņēmis komercdarbības atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka pretendents nevar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajā saprātīgajā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir likumīgs. Ja sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs noraida piedāvājumu šādos apstākļos, tas informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas apstākļiem.

64.pants. Līguma slēgšana

(1) Piegādes, pakalpojumu vai būvdarbu līgumu slēdz ne agrāk kā pēc 15 darbdienām no dienas, kad paziņojums par rezultātiem izsūtīts visiem līguma piešķiršanas procedūras dalībniekiem.

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izvēlas tādu šā paziņojuma nosūtīšanas veidu, kas adresātam nodrošina pēc iespējas ātru informācijas saņemšanu (elektroniski, pa faksu u.tml.), kā arī vienlaikus nosūta paziņojumu par rezultātiem pa pastu.

(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs pierādījumus par to, ka paziņojums par rezultātiem nosūtīts, saglabā četrus gadus kopā ar šā likuma 56.pantā minētajiem dokumentiem.

65.pants. Piedāvājumi, kuros ietvertas trešās valsts izcelsmes preces

(1) Šo pantu piemēro piedāvājumiem, kuros ietvertas tādu trešo valstu izcelsmes preces, ar kurām Eiropas Savienība nav noslēgusi divpusējus vai daudzpusējus līgumus par Eiropas Savienības organizāciju salīdzināmu un efektīvu pieeju šo trešo valstu tirgum. Šis pants neietekmē Eiropas Savienības un Latvijas starptautiskās saistības pret trešajām valstīm.

(2) Var noraidīt jebkuru piedāvājumu piegādes līguma slēgšanai, ja trešās valsts izcelsmes preces pārsniedz 50 procentus no piedāvājumā ietilpstošo preču kopējās vērtības. Šā panta izpratnē programmatūras telekomunikāciju tīkla iekārtām uzskatāmas par precēm.

(3) Ņemot vērā šā panta otro daļu, ja divi vai vairāki piedāvājumi, vērtējot atbilstoši šā likuma 61.panta prasībām, ir ekvivalenti, priekšroka dodama piedāvājumiem, kuri nav noraidīti saskaņā ar šā panta otro daļu. Šā panta izpratnē cenas uzskata par ekvivalentām, ja tās neatšķiras vairāk par trim procentiem. Piedāvājumam netiek dotas priekšrocības attiecībā pret citu piedāvājumu, ja tas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam uzliek par pienākumu iegādāties iekārtas, kuru tehniskais raksturojums būtiski atšķiras no sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja rīcībā esošo iekārtu raksturojuma, tādējādi radot iekārtu nesavietojamību, tehniskas problēmas iekārtu ekspluatācijā un uzturēšanā, kā arī nesamērīgas izmaksas.

XIII nodaļa. Dinamiskās iepirkumu sistēmas

66.pants. Dinamisko iepirkumu sistēmu vispārīgie noteikumi

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ievēro atklātas procedūras noteikumus visos dinamiskās iepirkumu sistēmas izveidošanas posmos līdz pat līgumu slēgšanai šīs sistēmas ietvaros.

(2) Dinamiskajā iepirkumu sistēmā iekļauj visus pretendentus, kuri atbilst atlases kritērijiem un ir iesnieguši tehniskajām specifikācijām un jebkuriem citiem papildu dokumentiem atbilstošu informatīvo piedāvājumu. Pretendenti jebkurā laikā var pilnveidot informatīvos piedāvājumus, ievērojot nosacījumu, ka tie atbilst tehniskajām specifikācijām.

(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji dinamiskās iepirkumu sistēmas izveidošanai un līgumu slēgšanai šīs sistēmas ietvaros lieto tikai elektroniskos līdzekļus, kas atbilst šā likuma 54.panta otrās, trešās, ceturtās un piektās daļas prasībām.

(4) Dinamisko iepirkumu sistēmu neizmanto ilgāk par četriem gadiem.

(5) Aizliegts dinamisko iepirkumu sistēmu izmantot, lai kavētu, ierobežotu vai izkropļotu konkurenci.

(6) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs neņem maksu no ieinteresētajiem piegādātājiem par viņu iekļaušanu dinamiskajā iepirkumu sistēmā un no sistēmas dalībniekiem - par sistēmas uzturēšanu.

67.pants. Dinamiskās iepirkumu sistēmas izveidošana

(1) Lai izveidotu dinamisko iepirkumu sistēmu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs:

1) likumā noteiktajā kārtībā publicē paziņojumu par līgumu, norādot, ka tiek veidota dinamiskā iepirkumu sistēma;

2) norāda tehniskajās specifikācijās arī to preču raksturojumu, kuras paredzēts iepirkt, izmantojot dinamisko iepirkumu sistēmu, kā arī nepieciešamo informāciju par pašu sistēmu, vajadzīgajām elektroniskajām iekārtām, kas tiek izmantotas, pieslēguma nosacījumiem un specifikācijām;

3) piedāvā neierobežotu, tiešu un pilnu pieeju tehniskajām specifikācijām un jebkuram papildu dokumentam ar elektronisko līdzekļu palīdzību visā sistēmas darbības laikā, sākot ar paziņojuma publicēšanu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs paziņojumā norāda interneta adresi, kurā var atrast šos dokumentus.

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs dod iespēju jebkuram piegādātājam iesniegt informatīvo piedāvājumu dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros vai tikt iekļautam šajā sistēmā visā tās darbības laikā. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs beidz informatīvā piedāvājuma vērtēšanu ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc tā iesniegšanas. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var pagarināt šo termiņu, ja tajā nav izsūtīts neviens uzaicinājums iesniegt piedāvājumus sistēmas ietvaros. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nekavējoties informē pretendentu par tā iekļaušanu dinamiskajā iepirkumu sistēmā vai noraidīšanu.

68.pants. Dinamiskās iepirkumu sistēmas darbība

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs uzaicina iesniegt piedāvājumus par katru paredzamo līgumu dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros. Pirms sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nosūta uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus konkrētajam līgumam, tas publicē vienkāršotu paziņojumu par līgumu, uzaicinot visus ieinteresētos piegādātājus noteiktā termiņā iesniegt informatīvos piedāvājumus. Informatīvo piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir vismaz 15 dienas no dienas, kad internetā publicēts vienkāršotais paziņojums par līgumu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs neuzsāk konkrētā līguma piešķiršanas procedūru dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros, pirms nav pabeigta minētajā termiņā saņemto informatīvo piedāvājumu vērtēšana.

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, nosūtot uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu, uzaicina visus dinamiskajā iepirkumu sistēmā iekļautos pretendentus iepriekš noteiktā termiņā iesniegt piedāvājumu katram konkrētajam līgumam sistēmas ietvaros.

(3) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs konkrēto līgumu piešķir pretendentam, kurš iesniedzis vislabāko piedāvājumu saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti paziņojumā par līgumu par dinamiskās vērtēšanas sistēmas izveidošanu. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var precizēt vērtēšanas kritērijus šā panta otrajā daļā minētajā uzaicinājumā.

XIV nodaļa. Metu konkursu noteikumi

69.pants. Metu konkursa vispārējie noteikumi

(1) Metu konkursa organizēšanas noteikumi ir atklāti pieejami visiem interesentiem, kuri izsaka vēlmi piedalīties šajā konkursā.

(2) Dalību metu konkursā neierobežo ar atsauci uz:

1) kādu valsts teritorijas daļu vai valsts teritoriju;

2) tiesību aktiem, kas nosaka, ka dalībniekiem jābūt tikai fiziskajām vai juridiskajām personām.

70.pants. Metu konkursa līgumcenu robežas

(1) Šo nodaļu piemēro metu konkursiem, kas organizēti kā daļa no pakalpojumu iepirkuma procedūras, kurā paredzamā līgumcena, neņemot vērā pievienotās vērtības nodokli, kopā ar jebkurām iespējamām prēmijām vai izmaksām dalībniekiem pārsniedz Ministru kabineta noteiktās robežas, kuras atbilst Eiropas Savienības starptautiskajām saistībām attiecībā uz līgumcenu robežām, kas noteiktas pakalpojumu līgumiem un kas jāpiemēro sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.

(2) Šo nodaļu piemēro metu konkursiem, kuros kopējā prēmiju un dalībniekiem paredzēto izmaksu summa kopā ar iespējamā projektēšanas pakalpojuma paredzamo vērtību, neņemot vērā pievienotās vērtības nodokli, pārsniedz Ministru kabineta noteiktās robežas, kuras atbilst Eiropas Savienības starptautiskajām saistībām attiecībā uz līgumcenu robežām, kas noteiktas pakalpojumu līgumiem un kas jāpiemēro sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.

(3) Ministru kabinets pārskata šā panta pirmajā daļā minētās līgumcenu robežas vismaz reizi divos gados mēneša laikā pēc tam, kad Eiropas Komisija "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" ir izziņojusi attiecīgās līgumcenu robežas.

71.pants. Metu konkursi, kuriem nepiemēro šajā nodaļā noteiktās prasības

Šajā nodaļā noteiktās prasības nepiemēro metu konkursiem, kuri organizēti šā likuma 11., 12. un 13.pantā minētajos gadījumos attiecībā uz pakalpojumu līgumiem.

72.pants. Izziņošanas un atklātuma noteikumi

(1) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kurš vēlas organizēt metu konkursu, šā likuma 46.pantā noteiktajā kārtībā publicē paziņojumu par metu konkursu. Pēc metu konkursa pabeigšanas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs publicē šā likuma 46.pantā noteiktajā kārtībā paziņojumu par metu konkursa rezultātiem.

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs divu mēnešu laikā pēc metu konkursa noslēguma nosūta visiem konkursa dalībniekiem paziņojumu par tā rezultātiem.

73.pants. Informācijas apmaiņa

(1) Informācijas apmaiņa metu konkursā notiek saskaņā ar šā likuma 54.panta pirmās, otrās, ceturtās un piektās daļas prasībām.

(2) Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veic tā, lai visi dati, kurus konkursa gaitā dalībnieki nodod sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, būtu aizsargāti, un žūrija iepazīstas ar plānu un projektu saturu tikai pēc tam, kad beidzies to iesniegšanas termiņš.

74.pants. Metu konkursa dalībnieku atlase un žūrijas izraudzīšana

(1) Organizējot metu konkursu, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs rīko konkursa procedūru atbilstoši šā likuma prasībām.

(2) Ja dalība metu konkursā ir ierobežota līdz noteiktam dalībnieku skaitam, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nosaka skaidrus atlases kritērijus, kas nerada iespējamo dalībnieku diskrimināciju. Jebkurā gadījumā uzaicināto dalībnieku skaitam jābūt pietiekamam, lai nodrošinātu saprātīgu konkurenci.

(3) Konkursa žūrijas sastāvā ir tikai fiziskās personas, kuras nav atkarīgas no dalībniekiem. Ja metu konkursa dalībniekiem tiek pieprasīta kāda noteikta kvalifikācija, vismaz trešajai daļai no žūrijas locekļiem ir jābūt ar tādu pašu vai ekvivalentu kvalifikāciju.

75.pants. Žūrijas lēmumi

(1) Žūrija attiecībā uz lēmumu pieņemšanu un viedokļa izteikšanu ir neatkarīga.

(2) Žūrija vērtē dalībnieku iesniegtos plānus un projektus anonīmi, pamatojoties tikai uz paziņojumā par metu konkursu minētajiem kritērijiem.

(3) Žūrija protokolē visas darbības un sagatavo ziņojumu par plānu un projektu secību pēc piešķirtajām vietām. Ziņojumu paraksta visi žūrijas locekļi. Ziņojumā norāda arī katra plāna vai projekta priekšrocības, piezīmes un visus punktus, attiecībā uz kuriem nepieciešama papildu informācija.

(4) Žūrija ievēro anonimitāti līdz lēmuma pieņemšanas vai viedokļa izteikšanas brīdim.

(5) Žūrija var lūgt konkursa dalībniekus atbildēt uz jautājumiem, lai noskaidrotu visus projektu aspektus, kas palikuši neskaidri un ierakstīti žūrijas sēžu protokolos.

(6) Visas žūrijas un dalībnieku pārrunas tiek protokolētas.

XV nodaļa. Iepirkumu uzraudzības birojs un sūdzību izskatīšana

76.pants. Iepirkumu uzraudzības biroja kompetence

(1) Iepirkumu uzraudzības birojs veic šā likuma un no tā izrietošo normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību.

(2) Iepirkumu uzraudzības biroja juridisko statusu, tiesības un pienākumus nosaka likums "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām".

77.pants. Sūdzību iesniegšana

(1) Persona, kura ir vai ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu, uz ko attiecas šis likums, un kura saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai šā likuma pārkāpums, ir tiesīga iesniegt sūdzību par tehniskajām specifikācijām, saimnieciskajiem vai finanšu noteikumiem, piedāvājuma izvēles kritērijiem vai citām prasībām dalības uzaicinājumā, uzaicinājumā uz procedūru vai jebkurā citā dokumentā, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vai atbildīgās institūcijas darbību attiecībā uz iepirkuma procedūras likumību.

(2) Sūdzību par šā panta pirmajā daļā minētajiem jautājumiem var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai vai, ja iepirkuma līgums ir noslēgts, ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad šajā likumā noteiktajā kārtībā publicēts paziņojums par rezultātu "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" vai Iepirkumu uzraudzības biroja interneta mājas lapā.

(3) Iepirkumu uzraudzības birojs informē par iesniegto sūdzību sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, un, ja sūdzība Iepirkumu uzraudzības birojam ir iesniegta pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nedrīkst slēgt iepirkuma līgumu, līdz saņem sūdzību izskatīšanas komisijas lēmumu par sūdzības izskatīšanas rezultātiem.

(4) Ja tiek iesniegta sūdzība par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja darbību attiecībā uz iepirkuma procedūras likumību un sūdzību par to pašu iepirkuma procedūru jau pirms tam ir iesniegusi cita persona, bet šī sūdzība vēl nav izskatīta, minētās sūdzības var apvienot un izskatīt vienlaikus.

(5) Sūdzība iesniedzama rakstveidā, un tajā ietveramas šādas ziņas:

1) personas - sūdzības iesniedzēja - nosaukums un adrese;

2) tā sabiedrisko pakalpojumu uzņēmuma nosaukums un adrese, par kuru iesniegta sūdzība;

3) tās iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs, par kuru iesniegta sūdzība;

4) fakti, par kuriem iesniegta sūdzība, norādot pārkāpumu.

(6) Sūdzības iesniedzējs ir tiesīgs rakstveidā atsaukt savu sūdzību jebkurā brīdī, kamēr sūdzību izskatīšanas komisija nav sākusi to izskatīt.

(7) Ja saņemta sūdzība, Iepirkumu uzraudzības birojs ziņas par to ievieto savā interneta mājas lapā, norādot sūdzības iesniedzēju, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un iepirkuma procedūru, kuras likumību apstrīd sūdzības iesniedzējs, kā arī sūdzības izskatīšanas dienu.

(8) Iepirkumu uzraudzības birojs par iesniegto sūdzību informē sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un ievieto informāciju savā interneta mājas lapā ne vēlāk kā divu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis sūdzību.

(9) Iepirkumu uzraudzības birojs divu darbdienu laikā pēc sūdzības saņemšanas nosūta sūdzības kopiju Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam.

78.pants. Sūdzību izskatīšana

(1) Iesniegtā sūdzība tiek izskatīta 30 dienu laikā pēc tam, kad to saņēmis Iepirkumu uzraudzības birojs. Ja objektīvu iemeslu dēļ šo termiņu nav iespējams ievērot, to var pagarināt, paziņojot par termiņa pagarināšanu sūdzības iesniedzējam un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam.

(2) Sūdzību izskatīšanai Iepirkumu uzraudzības birojs izveido sūdzību izskatīšanas komisiju (turpmāk - komisija).

(3) Komisijas izveidošanas, sūdzību izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas kārtību nosaka likums "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām".

(4) Uz sūdzības izskatīšanas komisijas sēdi tiek uzaicināts sūdzības iesniedzējs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs un pretendenti vai kandidāti (turpmāk - dalībnieki), kuru intereses varētu ietekmēt komisijas pieņemtais lēmums. Dalībnieki uz sēdi tiek uzaicināti vismaz sešas darbdienas pirms sēdes.

79.pants. Lēmums par sūdzības izskatīšanas rezultātiem

(1) Ja iepirkuma līgums likumā noteiktajā kārtībā līdz lēmumam par sūdzību izskatīšanas rezultātiem nav noslēgts, komisija atļauj turpināt iepirkuma procedūru vai slēgt iepirkuma līgumu, ja sūdzība ir:

1) nepamatota;

2) pamatota, bet ir novērsti sūdzības cēloņi;

3) pamatota, bet komisijas konstatētie pārkāpumi nevar ietekmēt lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem.

(2) Ja iepirkuma līgums likumā noteiktajā kārtībā līdz lēmumam par sūdzību izskatīšanas rezultātiem nav noslēgts, komisija aizliedz slēgt iepirkuma līgumu gadījumā, kad sūdzība ir pamatota, komisijas konstatētie pārkāpumi ir būtiski un tie var ietekmēt lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem. Šādā gadījumā komisija atceļ lēmumu par iepirkuma procedūras rezultātiem vai uzdod pārtraukt iepirkuma procedūru.

(3) Komisijas lēmumā norāda:

1) komisijas izveidošanas pamatojumu;

2) komisijas locekļus un ekspertus, kuri piedalījušies komisijas sēdē;

3) dalībnieku pārstāvjus, kuri piedalījušies komisijas sēdē;

4) tās iepirkuma procedūras identifikācijas numuru, par kuru iesniegta sūdzība;

5) faktus, par kuriem iesniegta sūdzība;

6) lēmuma pamatojumu;

7) piemērotās tiesību normas;

8) atļauju vai aizliegumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam turpināt iepirkuma procedūru vai slēgt iepirkuma līgumu vai uzdevumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam pārtraukt iepirkuma procedūru;

9) kur un kādā termiņā šo lēmumu var pārsūdzēt.

(4) Ja iepirkuma līgums līdz lēmumam par sūdzību izskatīšanas rezultātiem ir noslēgts, komisija lemj par sūdzības pamatotību un lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem tiesiskumu.

(5) Komisija protokolē sūdzības izskatīšanas gaitu un 10 gadus glabā protokolus un sūdzības izskatīšanas laikā iegūtās ziņas.

(6) Komisijas lēmums tiek nosūtīts dalībniekiem triju darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas.

(7) Komisijas lēmums par sūdzības izskatīšanas rezultātiem ir saistošs dalībniekiem.

(8) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas informē Iepirkumu uzraudzības biroju par komisijas lēmuma izpildi.

(9) Dalībnieki komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā viena mēneša laikā no lēmuma saņemšanas dienas.

XVI nodaļa. Statistikas pārskati un atbildība

80.pants. Statistikas pārskati

Katru gadu līdz 1.martam sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs Iepirkumu uzraudzības birojam iesniedz pārskatus par katru saskaņā ar šo likumu veikto iepirkuma procedūru, minot noslēgto līgumu skaitu, to summas, būvdarbu veicējus, preču piegādātājus, pakalpojumu sniedzējus, kā arī par to līgumu kopējo vērtību, kuri nav jānoslēdz saskaņā ar šā likuma prasībām tikai tāpēc, ka to līgumcenu robežas ir zemākas par šā likuma 24.pantā minētajām līgumcenu robežām.

81.pants. Atbildība par šā likuma normu neievērošanu

Par šā likuma un no tā izrietošo normatīvo aktu ievērošanu ir atbildīgs sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja vadītājs vai struktūrvienības vadītājs, vai cita pilnvarota persona, kura sabiedrisko pakalpojumu sniedzējā ir atbildīga par attiecīgo būvdarbu, piegādes vai pakalpojumu līgumu sagatavošanu vai noslēgšanu.

82.pants. Zaudējumu piedziņa

(1) Persona, kura ir vai ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu, uz ko attiecas šis likums, un kura saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības un šo tiesību aizskārumu rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai šā likuma pārkāpums, ir tiesīga vērsties tiesā civilprocesuālā kārtībā, lai piedzītu zaudējumus.

(2) Persona, kuras tiesības ir aizskartas, var prasīt arī tādu zaudējumu atlīdzināšanu, kas saistīti ar izmaksām par pieteikuma vai piedāvājuma sagatavošanu vai dalību iepirkuma procedūrā.

(3) Persona, kuras tiesības ir aizskartas, var prasīt zaudējumu piedziņu tikai tajos gadījumos, kad likumā noteiktajā kārtībā ir atcelts vai atzīts par prettiesisku sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja lēmums, saskaņā ar kuru ir aizskartas šīs personas likumīgās intereses un tiesības, nodarot tai zaudējumus.

(4) Tiesības prasīt zaudējumu piedziņu izbeidzas, ja tās nav izmantotas sešu mēnešu laikā no dienas, kad likumā noteiktajā kārtībā ir atcelts sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja lēmums.

XVII nodaļa. Atestācijas sistēma un samierināšana

83.pants. Tiesības izmantot atestāciju

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji savas iepirkuma procedūras un iepirkuma praksi, uz ko attiecas šis likums, var periodiski pārbaudīt, lai saņemtu apliecinājumu, ka minētās procedūras un prakse attiecīgajā laikposmā atbilst Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūrām un šim likumam.

84.pants. Atbilstības apliecinājums

(1) Atestētāji sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam rakstveidā paziņo pārbaudes rezultātus. Pirms atestētāji sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam izsniedz apliecinājumu par iepirkuma procedūru un iepirkuma prakses atbilstību Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūrām un šim likumam, viņi pārliecinās par to, ka ir novērsti visi pārkāpumi, kas konstatēti sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja iepirkuma procedūrās un iepirkuma praksē, un ka ir veikti pasākumi, lai nodrošinātu to, ka šie pārkāpumi neatkārtosies.

(2) Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, kas saņēmuši minēto apliecinājumu, dalības uzaicinājumā vai paziņojumā par metu konkursu var norādīt, ka ir saņēmuši apliecinājumu tam, ka noteiktajā laikposmā viņu iepirkuma procedūras un iepirkuma prakse atbilst Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un šim likumam.

85.pants. Atestētāju neatkarība un kvalifikācija

(1) Par atestētājiem var būt personas, kuras citas Eiropas Savienības dalībvalstis atzinušas par atbilstošām šo pienākumu veikšanai saskaņā ar attiecīgo dalībvalstu to normatīvo aktu prasībām, ar kuriem tās ievieš direktīvu 92/13/EEK.

(2) Par atestētājiem nevar būt personas, kas ir saistītas ar pārbaudāmo sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju. Šā panta izpratnē par personu, kas ir saistīta ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, uzskata personu, kura ir saistīta likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē.

(3) Atestētāji, veicot savus pienākumus, ir pilnīgi objektīvi. Viņiem ir nepieciešama attiecīga profesionālā kvalifikācija un pieredze.

86.pants. Samierināšana

(1) Ikviena persona, kura ir vai ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu, uz ko attiecas šis likums, un kura saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai šā likuma pārkāpums, var lūgt Eiropas Komisiju piemērot samierināšanas procedūru.

(2) Lūgumu piemērot samierināšanas procedūru adresē un rakstveidā iesniedz Eiropas Komisijai. Lūgumu piemērot samierināšanas procedūru var iesniegt arī Iepirkumu uzraudzības birojam. Šādā gadījumā Iepirkumu uzraudzības birojs iespējami ātri nodod šo lūgumu Eiropas Komisijai.

(3) Personai, kas lūdz samierināšanas procedūru, un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir tiesības jebkurā laikā izbeigt šo procedūru.

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par būvdarbiem, piegādēm, nomu un pakalpojumiem sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu vajadzībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.).

2. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru Kabineta noteikumi Nr.257 "Noteikumi par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 13.nr).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta direktīvas 2004/17/EK, kas koordinē līgumu piešķiršanas procedūras subjektiem, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu jomā;

2) Padomes 1992.gada 25.februāra direktīvas 92/13/EEK, kas koordinē normatīvos un administratīvos aktus par to, kā piemērojami Kopienas noteikumi par līgumu piešķiršanas procedūrām subjektiem, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un telekomunikāciju jomā.

Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 21.oktobrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2004.gada 10.novembrī