Informējam, ka portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

Paziņojums par Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtiem lēmumiem

Atpakaļ  |  23.09.2022

Pamatojoties uz Komerclikuma 213.panta trešo daļu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.pantu, 2022.gada 7.septembrī plkst. 10:00 tika sasaukta Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulce Daugavpils pilsētas domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, kurā tika pieņemti sekojoši lēmumi:

1. Akcionāru sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 103.panta otrai daļai PAS akciju turētāja pārstāvis nolēma: par akcionāru sapulces sekretāri (protokolētāju) iecelt Ināru Dališevsku.

 

2. Par piekrišanu darījumam ar pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” rīkotā iepirkuma „Projektēšanas un būvniecības darbu veikšana rezerves kurināmā noliktavas rekonstrukcijai, pielāgojot to sašķidrinātās naftas gāzes (propāna-butāna maisījums) kurināmā veida uzglabāšanai un pielietošanai”, ID Nr. DS/2022/10, uzvarētāju.

 

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta otrodaļu, 94.panta pirmās daļas 13.punktu, 94.panta otro daļu, 104.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 8.punktu, 118.panta ceturto daļu, PAS Statūtu 13.2.punktu, ņemot vērā 2022.gada 6.septembra PAS padomes sēdē nolemto, PAS akciju turētāja pārstāvis nolēma:

Dot piekrišanu darījuma noslēgšanai ar iepirkuma “Projektēšanas un būvniecības darbu veikšana rezerves kurināmā noliktavas rekonstrukcijai, pielāgojot to sašķidrinātās naftas gāzes (propāna-butāna maisījums) kurināmā veida uzglabāšanai un pielietošanai” uzvarētāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Latvijas propāna gāze”, reģistrācijas Nr.40003493561, juridiskā adrese: Kurzemes prospekts 19, Rīga, LV-1067, par kopējo summu EUR 1 295 400,00 (viens miljons divi simti deviņdesmit pieci tūkstoši četri simti euro 00 centi) bez PVN.

 

3. Par piekrišanu darījumam ar pašvaldības akciju sabiedrības “Daugavpils siltumtīkli” rīkotā slēgtā konkursa “Jaunas biokurināmās katlu mājas Daugavpilī būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība, un servisa apkalpošana”, ID Nr. DS/2022/5KF, uzvarētāju.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta otro daļu, 94.panta pirmās daļas 13.punktu, 94.panta otro daļu, 104.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 8.punktu, 118.panta ceturto daļu, PAS Statūtu 13.2.punktu, ņemot vērā 2022.gada 6.septembra PAS padomes sēdē nolemto, PAS akciju turētāja pārstāvis nolēma:

Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz līguma noslēgšanai ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru Eiropas Savienības fondu projekta Nr. 4.3.1.0/22/A/050 “Fosilā kurināmā aizstāšana Daugavpilī” īstenošanai.  

 

4. Par līguma slēgšanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.3.1.0/22/A/050 “Fosilā kurināmā aizstāšana Daugavpilī” īstenošanai.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta otrodaļu, 94.panta pirmās daļas 13.punktu, 94.panta otro daļu, 104.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 8.punktu, 118.panta ceturto daļu, PAS Statūtu 13.2.punktu, ņemot vērā 2022.gada 6.septembra PAS padomes sēdē nolemto, PAS akciju turētāja pārstāvis nolēma:

Dot piekrišanu līguma noslēgšanai ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru Eiropas Savienības fondu projekta Nr. 4.3.1.0/22/A/050 “Fosilā kurināmā aizstāšana Daugavpilī” īstenošanai CFLA mājaslapā “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” publicētajā redakcijā.

Maksas pakalpojumi

Telpas:

Tartu ielā 15B (571,3 m2)
Tartu ielā 17A (330,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945            
e-pasts: dsiltumtikli @ apollo . lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab