Informējam, ka portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

Iepirkums „Kokskaidu granulu piegāde”

Atpakaļ  |  07.08.2018

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” izsludina iepirkumu „Kokskaidu granulu piegāde”.

1.  Iepirkuma priekšmets – „Kokskaidu granulu piegāde”.

2.  Iepirkuma identifikācijas numurs – DS/2018/14.

  1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos Daugavpils pilsētas domes tīmekļvietnēs www.daugavpils.lv un www.dsiltumtikli.lv.
  2. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt personīgi vai atsūtot pa pastu ar piegādi līdz 2018.gada 7.septembrim plkst.10.00 PAS „Daugavpils siltumtīkli” sekretariātā, 9.kab., 18.novembra ielā 4, Daugavpilī darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8:00 līdz plkst.17:00, pārtraukums no plkst.12:00 līdz plkst.12:45, piektdienās no plkst.8:00 līdz  plkst.16:00, pārtraukums no plkst.12:00 līdz plkst.13:00. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi - Iepirkums: „Kokskaidu granulu piegāde”, neatvērt līdz 2018.gada 7.septembrim plkst.10:00.
  3. Kontaktpersona: PAS „Daugavpils siltumtīkli” vadošais siltumtehnisko iekārtu inženieris, tel.26352342.

Iepirkuma nolikums

 

Par atbilžu sniegšanu

Viens no iepirkuma “Kokskaidu granulu piegāde” procedūras, identifikācijas numurs DS/2018/14, pretendentiem uzdeva sekojošus jautājumus:

1.jautājums:

        „Vai iepirkuma iesniegšana notiks caur EIS sistēmu vai kā rakstīts nolikuma 3.1.punktā?”

Atbilde:

        Pašvaldības akciju sabiedrība “Daugavpils siltumtīkli” ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs un tai ir saistošs Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, saskaņā ar kuru informāciju par iepirkumu “Kokskaidu granulu piegāde” Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) nav jāpublicē, ievērojot Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.105 “Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām” 3.punkta 3.1.apakšpunkta nosacījumus.

        Piedāvājumus iepirkumam jāiesniedz saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 3.1.punktu.

2.jautājums:

       „Ja piedāvājuma iesniegšanas kārtība tāda kā esošā nolikuma 3.1.punktā, vai piedāvājuma nodrošinājuma summa ir pareiza (2.3.5.punkts)?”

Atbilde:

        Iepirkuma “Kokskaidu granulu piegāde” piedāvājuma nodrošinājuma summa ir           2 000 EUR (bez PVN) kā norādīts Iepirkuma nolikuma 2.3.5.punktā saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 27.panta otro daļu, kura nosaka, ka piedāvājuma nodrošinājuma apmēru nosaka samērīgi, ņemot vērā attiecīgā iepirkuma paredzamo līgumcenu un līguma priekšmetu, bet ne lielāku par diviem procentiem no paredzamās līgumcenas. Paredzams, ka pašvaldības akciju sabiedrības “Daugavpils siltumtīkli” izsludinātā iepirkuma “Kokskaidu granulu piegāde” līgumcena nebūs mazāka par               100 000,00 EUR.

Ar cieņu,

Iepirkumu komisijas vārdā – Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                   V.Skladova

 

Par atbilžu uz jautājumiem/ierosinājumiem sniegšanu iepirkumā

1.jautājums:

        „Kādā veidā Pārdevējs var zināt, kam un kad jāsaņem pavadzīme, lai rēķinātu apmaksas termiņu?”

Atbilde:

Pircējs veic apmaksu par Preci 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc abpusēji parakstītas Preču pavadzīmes - rēķina saņemšanas, ar kredītiestāžu starpniecību, pārskaitot maksājumu uz Pārdevēja šajā Līgumā norādīto norēķinu kontu (Iepirkuma “Kokskaidu granulu piegāde” nolikuma ar grozījumiem 4.pielikuma ”Līguma projekts” 2.2.punkts).

            Saskaņā ar minēto rēķina apmaksas termiņš skaitāms no dienas, kad Pircējs saņem abpusēji parakstītu Preču pavadzīmi-rēķinu.

2.jautājums/ierosinājums:

            Iepirkuma “Kokskaidu granulu piegāde” nolikuma 4.pielikuma ”Līguma projekts” 4.1.punktā atrunāt, ka katra no Pusēm ir atbildīga otrai Pusei par visiem tiešajiem zaudējumiem, ko tā nodarījusi ar savu darbību vai bezdarbību, ja vien tam par pamatu nav bijuši nepārvaramas varas apstākļi.”

Atbilde:

        2018.gada 21.augustā pašvaldības akciju sabiedrības “Daugavpils siltumtīkli” Iepirkumu komisija sēdes laikā pieņēma lēmumu Iepirkuma “Kokskaidu granulu piegāde” nolikuma 4.pielikuma ”Līguma projekts” 4.1.punkta redakciju atstāt bez izmaiņām, jo grozīt to atbilstoši pretendenta piedāvātajai redakcijai nav pamata.

3.jautājums/ierosinājums:

        „Vai, aprēķinot līgumsodu, Pušu tiesības ir vienlīdzīgas? Ierosinājums: Iepirkuma “Kokskaidu granulu piegāde” nolikuma 4.pielikuma ”Līguma projekts” 4.5. un 4.6.punktus izteikt vienlīdzīgā redakcijā, nosakot 4.6.punktā, ka gadījumā, ja Pircējs neievēro šī Līguma 2.2.punktā noteikto maksājuma termiņu, Pircējs maksā līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10 % no kopējās Līguma summas.”

Atbilde:

              Pašvaldības akciju sabiedrības “Daugavpils siltumtīkli” Iepirkumu komisija 2018.gada 21.augustā Iepirkumu komisijas sēdes laikā nolēma Iepirkuma “Kokskaidu granulu piegāde” nolikuma 4.pielikuma ”Līguma projekts” 4.6.punkta  redakciju atstāt bez izmaiņām, bet 4.5.punktu izteikt šādā redakcijā: “Gadījumā, ja Pārdevējs neievēro tehniskajā specifikācijā (3.pielikums) noteiktos Preces piegādes termiņus un daudzumus, Pārdevējs maksā līgumsodu 0,1% apmērā no laikā nepiegādātās Preces daudzuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10 % no kopējās Līguma summas.”

Ar cieņu, Iepirkumu komisijas vārdā – Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietnieks                                               R.Stašuns

 

Par atbildes uz jautājumu sniegšanu iepirkumā

Viens no iepirkuma “Kokskaidu granulu piegāde” procedūras, identifikācijas numurs DS/2018/14, Pretendentiem uzdeva sekojošu jautājumu:

Jautājums:

        „Cik ilgi jābūt spēkā piedāvājuma nodrošinājumam?”

Atbilde:

Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

1) līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs;

 2) līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma Līgumu saskaņā ar iepirkuma Līguma noteikumiem, iesniedz Līguma izpildes garantiju;

 3)  līdz iepirkuma Līguma noslēgšanai (Iepirkuma “Kokskaidu granulu piegāde” nolikuma ar grozījumiem 2.3.5.punkta 2.3.5.1. apakšpunkts).

Ar cieņu, Iepirkumu komisijas vārdā – Iepirkumu komisijas priekšsēdētājas vietnieks                                               R.Stašuns

Maksas pakalpojumi

Iznomājam traktortehniku


Traktors "JUMZ-1"

Uzziņas pa tālruni. 26353772

Telpas:

Tartu ielā 15B, (571,3 m2)
Tartu ielā 17A, (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945            
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab