Informējam, ka portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

[AKTĪVS] Tirgus izpēte “Katlumājas “Vecstropi”, 18.novembra ielā 311A, Daugavpilī ūdenssildāmā katla 1,2 MW uzstādīšanas projekta izstrāde un būvdarbu veikšana”

Atpakaļ  |  15.02.2021

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli” rīko tirgus izpēti “Katlumājas “Vecstropi”, 18.novembra ielā 311A, Daugavpilī ūdenssildāmā katla 1,2 MW uzstādīšanas projekta izstrāde un būvdarbu veikšana”.

 1. Piedāvājumu lūdzam iesniegt pēc adreses 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, pašvaldības akciju sabiedrības  „Daugavpils siltumtīkli” sekretariātā līdz 2021.gada 12.martam plkst. 1000.

Pretendenti piedāvājumu iesniedz elektroniskā veidā uz e-pastu dsiltumtikli@apollo.lv ar norādi –“Katlumājas “Vecstropi”, 18.novembra ielā 311A, Daugavpilī ūdenssildāmā katla 1,2 MW uzstādīšanas projekta izstrāde un būvdarbu veikšana”.

 1. Piedāvājumus var iesniegt arī pa pastu vai atstāt speciālā pastkastē, kas atrodas  PAS “Daugavpils siltumtīkli” telpā 18.novembra ielā 4, Daugavpils, ievērojot termiņus.
 2. Tehniskais uzdevums:

   

1.

Tehniskā uzdevuma priekšmets

1.1.

Izstrādāt tehnisko projektu jauna ūdens sildāmā katla ar 1,2-1,3 MW jaudu uz dabasgāzes kurināmā uzstādīšanai lokālajā katlumājā “Vecstropi”, 18.novembra ielā 311A, Daugavpilī (LK7), veikt iekārtu piegādi un montāžu,  nepieciešamo mērlīdzekļu verifikāciju/kalibrēšanu, pamata un palīgiekārtu palaišanas ieregulēšanas darbus un nodošanu ekspluatācijā.

2.

Atbilstības parametri

2.1.

Izvēlētajam katlam jāatbilst sekojošiem parametriem:

 

katla tips – ūdenssildāmais;

 

nominālais siltumražīgums – 1,2 MW ÷ 1,3 MW;

 

ūdenssildāmā katla lietderības koeficients nevar būt zemāks par 95% katla siltumražīguma regulēšanas diapazonā no 30%÷70%;

 

katliekārtai ar palīgiekārtu kompleksu jānodrošina siltumenerģijas ražošana pie tīkla ūdens patēriņa sākot no 20 m3/h un vairāk;

 

atgaitas ūdens temperatūra - +45÷+ 70 0C;

 

ūdens minimālā temperatūra katla ieejā  - +70 0C;

 

ūdens maksimālā temperatūra katla izejā  - +105 0C;

 

tīkla ūdens spiediens  - līdz 6 Bar;

 

ūdens cirkulācija caur katlu ar tīkla sūkņiem, kuri uzstādīti katlumājā;

 

cauruļvadu noslēgarmatūra pie izejas un ieejas katlā – darba spiediens 10 Bar;

 

veikt visu kontrolmērījumu ierīču verificēšanu;

 

dabasgāzes spiediens pirms katla ~3,0 bar;

 

siltumražīguma regulēšanas robežas – 20% ÷ 100%;

 

skābekļa koncentrācija dūmgāzēs jāatbilst katla iekārtas vai degļa izgatavotāja noteiktajām vērtībām. Ja tādas nav noteiktas, tām jābūt diapazonā no 2 līdz 3,5 tilpumprocentiem;

 

CO koncentrācija pie 3% O2 – 0mg/nm3;

 

NOx koncentrācija pie 3% O2 – līdz 100 mg/nm3;

 

katla turpgaitas un atgaitas tīkla ūdens cauruļvadus pievienot pie esošā atgaitas cauruļvada uz bij. koģenerācijas iekārtām ar plūsmas regulatora uzstādīšanu;

 

katla gāzesvadu ierīkot saskaņā ar AS “Latvijas gāze” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem;

 

katla iekārtas elektrisko pieslēgumu paredzēt no 0,4kV sadales;

2.1.1.

Katla agregāta komplektācija:

 

katls – 1 gab.;

 

deglis - automātiskais ar frekvences pārveidotāja regulējamu ventilatora  piedziņu – 1 gab;

 

gāzes apgādes sistēma ar nepieciešamajiem gāzesvadiem, regulējošo un noslēgarmatūru un mērīšanas līdzekļiem, maksimāli izmantojot esošo gāzesvadu uz bij. koģenerācijas iekārtām – 1 kompl. ;

 

tīkla ūdensvadi ar nepieciešamo regulējošo un noslēgarmatūru un mērīšanas līdzekļiem, maksimāli izmantojot esošos atgaitas cauruļvadus uz bij. koģenerācijas iekārtām– 1 kompl.;

 

recirkulācijas sūknis ar temperatūras automātisko uzturēšanu katla ieejā– 1 gab;

 

dūmu novadīšanas sistēma, maksimāli izmantojot esošo  dūmu novadīšanas sistēma no bij. koģenerācijas iekārtām– 1 kompl.;

 

spēka, vadības un automātikas skapji ar nepieciešamo aprīkojumu, spēka un vadības kabeļiem.

2.1.2.

Ūdenssildāmā katla automatizētai vadības sistēmai, pamatojoties uz ciparu vadības programmatūru, jāizpilda sekojošas automātiskās darbības:

 1. Katla iekārtu tehnoloģiskās aizsardzības:
 • sasniegta pieļaujamā temperatūra katla izejā – 1100C÷1150C;
 • ūdens spiediens virs pieļaujamās robežas katla izejā;
 • ūdens spiediens zem pieļaujamās robežas katla izejā;
 • uzpildītā ūdens līmeņa pazemināšanās katlā;
 • ūdens plūsma caur katlu zem pieļaujamās robežas;
 • ūdens plūsmas neesamība katlā (katla recirkulācijas sūkņa bojājums);
 • aizsardzības ķēžu bojājums, tai skaitā, barošanas sprieguma zudums;
 • avārijas apturēšana ar pogas palīdzību;
 • gāzes spiediena paaugstināšanās/pazemināšanās;
 • degļa avārija;
 • ventilatora (dūmsūkņa) atslēgšanās;                  
 • citas rūpnīcas - izgatavotājas paredzētās tehnoloģiskās aizsardzības.
 1. Katla kontūra un palīgiekārtu parametru attālināta kontrole:

       - ūdens temperatūra pēc ekonomaizera;

- ūdens temperatūra pirms katla (pirms recirkulācijas sūkņa);

- ūdens temperatūra katla ieejā;

- ūdens temperatūra katla izejā;

- ūdens spiediens katla ieejā;

- ūdens spiediens katla izejā;

- gāzes spiediens pirms degļa;

- dūmgāzu temperatūra pirms dūmeņa;

- skābekļa saturs dūmgāzēs pirms dūmeņa;

- degļa slodze procentos.

3.  Katla iekārtu pilna distances vadība automātiskajā vai manuālajā režīmā (deglis, sūknis, aizbīdnis aiz katla);

4.   Ūdens temperatūras regulēšanas režīmi - katla izejā vai tīklā;

5.   Katla, degļa un palīgiekārtu avārijas un brīdinājuma signalizācija;

6.   Tehnoloģisko parametru automātiska regulēšana;

7. Paredzēt jauno iekārtu darba pilnu automatizāciju, dispečerizāciju un ugunsdrošības signalizāciju. Izvēloties iekārtas un programmēšanas nodrošinājumu, ņemt vērā jau esošo LK7 telemetrijas sistēmu (SCADA – Cimplicity 6.1.).

2.2.

Pēc iekārtu montāžas un ieregulēšanas darbu pabeigšanas veikt režīmu izmēģinājumu darbus ar atskaites sagatavošanu un režīmu kartes izstrādāšanu;

2.3.

Temperatūru grafiks SC1, SC2, SC3 turpgaitas un atgaitas siltumtīklu cauruļvados

uz PAS „Daugavpils siltumtīkli” piederības robežas (Pielikums Nr.1).

3.

Dūmenis

3.1.

Jaunā ūdenssildāmā katla dūmu novadīšanas sistēmu pieslēgt pie esošā dūmeņa H=30 m bij. koģenerācijas stacijai paredzētās atsevišķas čaulas D=0,4m.

3.2.

Veikt ietekmes uz gaisa kvalitāti modelēšanu. Iesniegt modelēšanas rezultātus un to izvērtējumu atbilstoši MK 02.04.2013. noteikumu Nr.182 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” prasībām.

3.3.

Veikt izmešu atmosfērā pieļaujamā daudzuma aprēķinu un saskaņot to noteiktajā kārtībā.

3.4.

Gāzēju materiāls – dūmeņu nerūsējošais tērauds AISI 316L.

4.

Iekārtu izvietojums

4.1.

Jauno katlu ar palīgiekārtām uzstādīt demontēto koģenerācijas iekārtu atsevišķā telpā.

4.2.

Izvēloties katla un palīgiekārtu ievilkšanas vietu siltumcentrāles ēkā, ņemt vērā attālumu starp siltumcentrāles nesošajām konstrukcijām un esošo iekārtu izvietojumu.

5.

Citi nosacījumi

5.1.

Iekārtām jābūt СЄ sertifikātam. Piedāvājumā pievienot iekārtas atbilstības novērtēšanas dokumentus: ES apstiprinājuma sertifikāta kopiju un atbilstības deklarācijas kopiju.

5.2.

Materiāli, izstrādājumi un iekārtu siltumizolācijas konstrukcijas nedrīkst saturēt azbestu. Cauruļvadiem un gāzējām jābūt metāla apvalkā.

5.3.

Projektēšanu veikt stingrā saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem un tehniskajiem aktiem.

5.4.

Pretendentam savā Piedāvājumā jāiekļauj detalizēts piedāvāto iekārtu un izstrādājumu apraksts, norādot tajā galvenos tehniskos parametrus, kas ļautu izvērtēt piedāvājuma atbilstību iepirkuma tehniskās specifikācijas prasībām.

5.5.

Pretendentam savā Piedāvājumā jāiekļauj darbu izpildes grafiks.

5.6.

PAS „Daugavpils siltumtīkli” pilnvaros Izpildītāju saņemt visu projekta izstrādei nepieciešamo dokumentāciju, sniedzot visu nepieciešamo informāciju.

5.7.

Visiem galvenajiem tehniskajiem risinājumiem jābūt rakstiski saskaņotiem ar PAS "Daugavpils siltumtīkli". Projekta dokumentāciju saskaņot ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” atbildīgajiem darbiniekiem.

5.8.

Piegādātājs nodrošina objekta nodošanu ekspluatācijā.

5.9.

Nodrošināt objekta nodošanu ekspluatācijā, (t.sk. izpilddokumentācijas sagatavošanu), ne vēlāk kā 5 (piecu) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

5.10.

Papildus informācija un uzziņas pa tālruni 26352342.

Maksas pakalpojumi

Iznomājam traktortehniku


Traktors "JUMZ-1"

Uzziņas pa tālruni. 26353772

Telpas:

Tartu ielā 15B (571,3 m2)
Tartu ielā 17A (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945            
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab