Informējam, ka portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

[PABEIGTS] Iepirkums ID Nr. DS/2022/13KF „Inženieruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana līguma „Jaunas biokurināmās katlu mājas Daugavpilī būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība, un servisa apkalpošana” realizācijas laikā saskaņā ar FIDIC līgum

Atpakaļ  |  10.10.2022

Sludinājums par iepirkuma rezultātu

30.11.2022.

 

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr. 41503002945, juridiskā adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, rīkotajā iepirkumā „Inženieruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana līguma „Jaunas biokurināmās katlu mājas Daugavpilī būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība, un servisa apkalpošana” realizācijas laikā saskaņā ar FIDIC līguma noteikumiem”, ID Nr. DS/2022/13KF, par uzvarētāju atzīta un līguma slēgšanas tiesības 2022.gada 10.novembrī piešķirtas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Dromos”, reģistrācijas Nr. 40003783547, juridiskā adrese Citadeles iela 1A, Rīga, LV-1010, ar kopējo līguma summu 277 800,00 EUR (divi simti septiņdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti eiro nulle centi) bez PVN.

Iepirkumā tika iesniegti 2 (divi) piedāvājumi, ar pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” Iepirkumu komisijas lēmumu par uzvarētāju atzīta sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Dromos”, kurai pēc pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” Padomes sapulces piekrišanas piešķirtas līguma slēgšanas tiesības. Iepirkuma uzvarētāja piedāvājums atbilst visiem iepirkuma nosacījumiem.

 

******************************************************

Atbildes uz pretendentu jautājumiem

27.10.2022.

 

1.jautājums/ierosinājums:

Iepirkuma dokumentācijā noteiktās prasības par Pretendentu un tā būvspeciālistu pieredzes apliecināšanu 3 (trīs) gadu periodā, kā arī prasība siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu izbūves darbu būvuzraugam būt ar pieredzi vismaz 3 (trīs) katlu māju jaunbūves vai pārbūves darbu būvuzraudzībā, kur katrā uzstādīto ar biomasu (šķeldu) darbināmo katlu kopējā siltuma jaudu ir vismaz 10 MW, ir nesamērīga un konkurenci ierobežojoša. Par samērīgu un pamatotu būtu atzīstama prasība minēto pieredzi apliecināt ar pieredzi, kas iegūta iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (ieskaitot arī laiku līdz piedāvājuma iesniegšanai 2022.gadā). Savukārt būvspeciālistam 3 (trīs) objektu būvuzraudzībā, kur tāpat kā Pretendenta pieredzes prasībā tikai vienai no katlu mājām ir jābūt ar jaudu vismaz 10 MW.

Atbilde uz 1.jautājumu/ierosinājumu:

Iepirkuma priekšmets ir inženieruzraudzības pakalpojumi, kas atbilstoši iepirkuma nolikumā esošajai tehniskajai specifikācijai ietver ne tikai būvuzraudzību, bet arī būvprojekta izstrādes uzraudzību un laboratorijas testu veikšanu. Līdz ar to Pasūtītāja ieskatā uz konkrēto iepirkuma priekšmetu nav attiecināmas ieinteresētā Pretendenta norādes par 5 (piecu) gadu pieredzes apliecināšanas perioda piemērošanu. Pasūtītājs, nosakot pieredzes apliecināšanas periodu 3 (trīs) gadi, ir rīkojies atbilstoši publisko iepirkumu regulējošiem normatīvajiem tiesību aktiem, tajā skaitā, atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 52.panta trešās daļas 2.punktam. Iepirkuma priekšmets ir ļoti sarežģīts, līdz ar to Pasūtītājam ir svarīgi, lai Pretendentam un tā piesaistītiem speciālistiem būtu atbilstoša pieredze, kuru Pasūtītāja ieskatā var iegūt darbus veicot vismaz 3 (trīs) objektos. Tādējādi Pasūtītāja ieskatā ieinteresētā Pretendenta iebildumi ir nepamatoti.  

 

2.jautājums/ierosinājums:

Iepirkuma dokumentācijā izvirzītā prasība par atsauksmju par būvspeciālistu pieredzi iesniegšanu nav pamatota un samērīga, līdz ar to tā ir izslēdzama vai papildināma ar norādi, ka Pretendenti ir tiesīgi iesniegt arī citus dokumentus pieredzes apliecināšanai.

Atbilde uz 2.jautājumu/ierosinājumu:

Pasūtītājam nepieciešams pārliecināties par konkrēto speciālistu pieredzi un tiesību akti pieļauj, ka pieredzes apliecināšanai tiek prasītas atsauksmes. No tehniskās specifikācijas iepirkumam izriet, ka jāiesniedz arī akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā un arī būvatļauja. Ja Pretendents objektīvu iemeslu dēļ nevar iesniegt atsauksmi, tam piedāvājumā jāiekļauj tādi dokumenti, no kuru satura Pasūtītājs var gūt pārliecību, ka Pretendenta un tā piesaistīto speciālistu pieredze ir atbilstoša iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām.

 

3.jautājums:

Lūgums apliecināt, ka Pasūtītājs ar terminu „kopējā siltuma jauda” domā katlagregāta un ekonomaizera kopējo (summēto) jaudu, un izskaidrot, vai Pretendentiem ekonomaizera jauda iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošas pieredzes apliecināšanai jānorāda kā 20 (divdesmit) % no uzstādītās katla jaudas, vai tas var ekonomaizera jaudu savā piedāvājumā uzrādīt arī lielāku kā 20 (divdesmit) % no katla jaudas (piemēram, 35 (trīsdesmit pieci) %, kas ir praksē sasniedzams rādītājs, bet nav garantējams)?

Atbilde uz 3.jautājumu:

Pasūtītājs apliecina, ka ar kopējo siltuma jaudu ir domāta katlagregāta un ekonomaizera kopējā jauda. Dūmgāzu kondensatora jauda ir nosakāma saskaņā ar iekārtas ražotāja dokumentu - deklarāciju, kurā norādīta nominālā jauda.

**************************************************

Atbilde uz pretendenta jautājumu

21.10.2022.

 

Jautājums:

Lūgums noteikt konkrētu termiņu, kurā piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā?

Atbilde uz jautājumu:

Ievērojot to, ka Piedāvājumam saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 22.punkta nosacījumiem jābūt spēkā ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

*******************************************************

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr. 41503002945, adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, tel. 654 07533,  e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv, darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros, izsludina iepirkumu „Inženieruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana līguma „Jaunas biokurināmās katlu mājas Daugavpilī būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība, un servisa apkalpošana” realizācijas laikā saskaņā ar FIDIC līguma noteikumiem”.

1. Iepirkuma priekšmets - Inženieruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana līguma „Jaunas biokurināmās katlu mājas Daugavpilī būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība, un servisa apkalpošana” realizācijas laikā saskaņā ar FIDIC līguma noteikumiem.

2. Iepirkuma identifikācijas numurs – DS/2022/13KF.

3. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, publicējot tos Daugavpils pilsētas domes mājaslapā www.daugavpils.lv un uzņēmuma mājaslapā www.dsiltumtikli.lv.

4. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski (e-pasta  adrese: iepirkumu.komisija@dsiltumtikli.lv), atsūtīt pa pastu (adrese: 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401) vai iesniegt personīgi pašvaldības akciju sabiedrībā „Daugavpils siltumtīkli” 18.novembra ielā 4, Daugavpilī, atstājot piedāvājumu speciālā pastkastē, kas atrodas pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” telpā, vai sekretariātā, 9.kabinetā darba dienās: pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, pārtraukums – no plkst. 12:00 līdz plkst. 12:45, piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00, pārtraukums – no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00, līdz 2022.gada 31.oktobra plkst.10.00. Piedāvājums pa pastu vai personīgi jāiesniedz slēgtā aploksnē ar norādi: Iepirkums „Inženieruzraudzības pakalpojumu nodrošināšana līguma „Jaunas biokurināmās katlu mājas Daugavpilī būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība, un servisa apkalpošana” realizācijas laikā saskaņā ar FIDIC līguma noteikumiem”, atvērt ne agrāk kā 2022.gada 31.oktobrī plkst. 10:00.

5. Kontaktpersonas:

  • PAS „Daugavpils siltumtīkli” izpilddirektore Oļesja Duškeviča, tālr.: +371 29213112, +371 654 07533, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv;
  •  PAS „Daugavpils siltumtīkli” projektu koordinatore Laura Potapova, tālr.: +371 654 07543, e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv.

Nolikums

Maksas pakalpojumi

Telpas:

Tartu ielā 15B (571,3 m2)
Tartu ielā 17A (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945            
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab