Для персонализации контента, настройки и измерения показателей рекламы, а также для обеспечения общей безопасности мы используем файлы cookie. Нажимая кнопку или продолжая использовать сайт, вы разрешаете нам собирать информацию посредством использования файлов cookie.

Мы даём тепло в ваши дома!
lv ru

[PABEIGTA] Tirgus izpēt "Pazemes ūdeņu monitoringa veikšana 2021.gadā"e

Sludinājums par tirgus izpētes rezultātu

06.01.2021.

 

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, juridiskā adrese 18.novembra iela 4, Daugavpils, rīkotajā tirgus izpētē  "Pazemes ūdeņu monitoringa veikšana 2021.gadā" par uzvarētāju atzīta AS “VentEko”, reģistrācijas nr.41203008864, juridiskā adrese Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601 ar kopējo summu 971.20 EUR (deviņi simti septiņdesmit viens eiro 20 centi) bez PVN.

Tirgus izpētē tika iesniegti 3 (trīs) piedāvājumi, AS “VentEko” tika atzīta par tirgus izpētes uzvarētāju, jo piedāvājums atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un ir ar zemāko cenu.

*******************************************

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli“ rīko tirgus izpēti „Pazemes ūdeņu monitoringa veikšana 2021.gadā.”

   1.Piedāvājumu lūdzam iesniegt pēc adreses 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli“ sekretariātā līdz 2020.gada 29. decembra plkst. 1000.

Pretendenti piedāvājumu iesniedz elektroniskā veidā uz e-pastu dsiltumtikli@apollo.lv ar norādi „Pazemes ūdeņu monitoringa veikšana 2021.gadā”.

Piedāvājumus var iesniegt arī pa pastu vai atstāt speciālā pastkastē, kas atrodas  PAS “Daugavpils siltumtīkli” telpās 18.novembra ielā 4, Daugavpils, ievērojot termiņus.

2. Parsības iekārtu piegādei:

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

PAZEMES ŪDEŅU MONITORINGA VEIKŠANAI

1.

Tehniskā uzdevuma priekšmets:

Ø  pazemes ūdeņu monitoringa veikšana 2021.gadā.

1.1.

Struktūrvienības nosaukums pazemes ūdeņu monitoringa veikšanai:

Ø  vienā siltumcentrālē, A kategorija (1 reizi gadā): SC2, Silikātu ielā 8, Daugavpilī - 5 (pieci) paraugu ņemšanas urbumi;

Ø  vienā siltumcentrālēs, A kategorija (1 reizi gadā): SC3, Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpilī - 3 (trīs) paraugu ņemšanas urbumi;

Ø  vienā katlumājā, B kategorija (1 reizi gadā): lokālā katlumāja „Kalkūni”, Kieģeļu ielā 23, Daugavpilī - 3 (trīs) paraugu ņemšanas urbumi.

2.

Speciālie nosacījumi:

2.1.

Pretendendentiem jāiesniedz zemes dzīļu izmantošanas licenci (kopija).

2.2.

Pretendendentiem jāiesniedz testēšanas pārskati atbilstoši LATAK akreditācijas  apliecībai.

2.3.

Plānoto darbu apraksts pazemes ūdeņu monitoringa veikšanai:

 

Darba nosaukums

Mērvienība

Daudzums

2.3.1.

Pazemes ūdeņu paraugu noņemšana no urbumiem, ieskaitot ūdens līmeņa, pH, temperatūras, elektrovadītspējas un peldošo naftas produktu slāņa un biezuma noteikšana, kā arī urbuma īpatnējā debita noteikšana.

 paraugs

11

2.3.2.

Grunts ūdens parauga analīze uz naftas produktiem.

 paraugs

11

2.3.3.

Grunts ūdens parauga analīze - BTEX kopsumma.

 paraugs

5

2.3.4.

SC2 pazemes ūdeņu līmeņa noteikšana (divas reizes gadā).

 paraugs

2

2.3.5.

Monitoringa dokumentācijas sagatavošana papīrveidā un elektroniskā veidā.

 monitoringa

atskaite

3

3.

Citi nosacījumi:

3.1.

Piedāvājumam pievienot līguma projektu.

Kontaktpersona, PAS "Daugavpils siltumtīkli" siltumtehnisko iekārtu inženiere - L.Bodendorfa, telef.20219809

Платные услуги

СДАЕМ В АРЕНДУ


Трактор "ЮМЗ-1"

справки по тел. 26353772

Помещения:

ул. Тарту, 15В (571,3 m2)
ул. Тарту, 17А (330,2 m2)
ул. Саулес, 71С (41,7 и 36,2 m2)

Справки по тел. 654-07533.

 

Партнёры

О предприятии:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
Единый регистрационный номер: 41503002945            
Э-почта: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab