Для персонализации контента, настройки и измерения показателей рекламы, а также для обеспечения общей безопасности мы используем файлы cookie. Нажимая кнопку или продолжая использовать сайт, вы разрешаете нам собирать информацию посредством использования файлов cookie.

Мы даём тепло в ваши дома!
lv ru

IZMAIŅAS ŪDENS STARPĪBAS KĀRTĪBĀ

Вернутся назад  |  14.01.2020

2019.gada 22.novembrī stājās spēkā grozījumi 2008.gada 9.decembra  Ministru kabineta noteikumos Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”, kas paredz būtiskās izmaiņas ūdens starpības kārtībā.


PAS “Daugavpils siltumtīkli”, piemērojot šo noteikumu 19.1 punktā noteikto ūdens patēriņa starpības sadales kārtību, maksimālo piegādāto ūdens daudzumu nosaka, izmantojot šādu formulu:

Vkop.norma = Npers. × Vpers.norma, kur:

Vkop.norma – maksimālais piegādātais ūdens daudzums vienam atsevišķajam īpašumam mēnesī (m3/mēnesī);

Npers. – deklarēto personu vai dzīvokļu īpašnieku noteiktais faktiski dzīvojošo personu skaits atsevišķajā īpašumā. Pārvaldnieks ņem vērā sniegtās ziņas par faktiski dzīvojošo personu skaitu, ja tas ir lielāks par deklarēto personu skaitu. Ja faktiski dzīvojošo personu skaits nav zināms un nav nevienas deklarētās personas, aprēķinu veic kā par vienu personu (skaits);

Vpers.norma – ūdens patēriņa norma vienam iedzīvotājam mēnesī (personai m3/mēnesī), kas noteikta vietējās pašvaldības saistošajos noteikumos par sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramajiem noteikumiem (noteikumos 19.2 punkts).


Pamatojoties uz 2017.gada 12.oktobra Daugavpils pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr. 40 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības  pakalpojumu organizēšanas kārtība Daugavpils pilsētā”, Daugavpilī ūdens patēriņa norma ēkām ar auksto un karsto ūdeni sastāda 7,5 m3, bet ēkām bez karstā ūdens 4,5 m3, līdz ar to PAS “Daugavpils siltumtīkli” no 2019.gada decembra piemēro karstā ūdens starpības normu par vienu personu līdz 3 m3.

Ja pēc šo noteikumu norādītās formulas piemērošanas netiek pilnībā sadalīta ūdens patēriņa starpība, tās atlikumu sadala saskaņā ar šo noteikumu 19.punktu (“ja veidojas ūdens patēriņa starpība, veic ūdens patēriņa pārrēķinu. Dzīvokļu īpašnieki ūdens patēriņa starpību sedz atbilstoši vienam no šādiem aprēķina veidiem, kuru izvēlas pārvaldnieks”), ieskaitot tos atsevišķos īpašumus, kuriem piemērota šo noteikumu 19.2 punktā noteiktā ūdens patēriņa aprēķināšanas kārtība.

Noteikumi paredz ūdens starpības aprēķināšanas izvēles iespējas pārvaldniekam līdz brīdim, kad dzīvokļu īpašnieku kopība vienojusies par to, kā tiek noteikta katra īpašnieka apmaksājamā daļa par saņemto pakalpojumu un tā sniegšanas kārtība.

Gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieki nav vienojušies par veidu, kā segs ūdens patēriņa starpību, piemerām SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās uzņēmums” (pārvaldnieks) izvēlējās ūdens starpības sadali atbilstoši dzīvojamā mājā esošo atsevišķo īpašumu skaitam.

Платные услуги

СДАЕМ В АРЕНДУ


Трактор "ЮМЗ-1"

справки по тел. 26353772

Помещения:

ул. Тарту, 15В, (571,3 m2)
ул. Тарту, 17А, (330,2 m2)
ул. Саулес, 71С (41,7 и 36,2 m2)

Справки по тел. 654-07533.

 

Партнёры

О предприятии:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
Единый регистрационный номер: 41503002945            
Э-почта: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab