Для персонализации контента, настройки и измерения показателей рекламы, а также для обеспечения общей безопасности мы используем файлы cookie. Нажимая кнопку или продолжая использовать сайт, вы разрешаете нам собирать информацию посредством использования файлов cookie.

Мы даём тепло в ваши дома!
lv ru

Paziņojums par Sabiedrības akcionāru sapulces pieņemtiem lēmumiem

Вернутся назад  |  13.02.2020

Pamatojoties uz LR Komerclikumu 213.panta 3.daļu un LR likuma „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma” 94.panta, tika sasaukta  2020. gada 10.februārī Sabiedrības akcionāru sapulce Daugavpils pilsētas domē  Kr.Valdemāra ielā 1. Daugavpilī  plkst. 9.00, ar sekojošu darba kārtību, kurā tika pieņemti sekojoši lēmumi: 

  1. Akcionāru sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana;

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 103.panta otrai daļai, akciju turētāja pārstāvis nolemj:

par akcionāru sapulces sekretāri (protokolētāju) iecelt Vinetu Skladovu.

  1. Par budžeta plāna un rīcības plāna 2020. gadam apstiprināšanu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 104.panta pirmo daļu, ar Domes 2020.gada 30.janvāra lēmumu Nr.43 apstiprināto noteikumu Nr.1 „Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 14.punktu, akciju turētāja pārstāvja lēmums:

Apstiprināt PAS „Daugavpils siltumtīkli” budžeta un rīcības plānus 2020.gadam.

  1. Par darījumu  ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Fortum Daugavpils”.

akciju turētāja pārstāvis nolemj:

Izslēgt  no darba kārtības sapulces jautājumu par darījumu ar SIA “Fortum Daugavpils”

  1. PAS „Daugavpils siltumtīkli” darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu pabalstu un kompensāciju izmaksu, izdevumu segšanu, prēmēšanu un citādu materiālu stimulēšanu, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru apstiprināšana.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 104.panta pirmo daļu, ar Domes 2020.gada 30.janvāra lēmumu Nr.43 apstiprināto noteikumu Nr.1 „Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 20.punktu, Domes 2015.gada 6.maija noteikumu “Par kapitālsabiedrību valdes locekļu un darbinieku atlīdzību” (apstiprināti ar Domes priekšsēdētāja 2015.gada 6.maija rīkojumu Nr.116) 9.punktu, kā arī ņemot vērā ar Domes 2015.gada 2.oktobra rīkojumu Nr.260 apstiprinātos ieteikumus „Vienotu kritēriju izstrādāšanai un piemērošanai kapitālsabiedrību darbinieku atlīdzības noteikšanai, izmaiņu pamatojumam un kontrolei”, akciju turētāja pārstāvis nolemj:

Saskaņot PAS „Daugavpils siltumtīkli” valdes izstrādātos darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākos nosacījumus pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, prēmēšanai un citādai materiālai stimulēšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimālos apmērus 2020.gadam (pielikumā).

  1. Par zemes gabala nomu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.panta pirmās daļas 13.punktu, 104.panta pirmo daļu, PAS Statūtu 13.2.punktu, ņemot vērā PAS „Daugavpils siltumtīkli” izstrādātās n/ī iznomāšanas kārtības 3.1.2.punktu, akciju turētāja pārstāvis nolemj:

Atlikt darījumu par zemes nomu līdz vienošanās noslēgšanai.

Платные услуги

СДАЕМ В АРЕНДУ


Трактор "ЮМЗ-1"

справки по тел. 26353772

Помещения:

ул. Тарту, 15В, (571,3 m2)
ул. Тарту, 17А, (330,2 m2)
ул. Саулес, 71С (41,7 и 36,2 m2)

Справки по тел. 654-07533.

 

Партнёры

О предприятии:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
Единый регистрационный номер: 41503002945            
Э-почта: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab