Для персонализации контента, настройки и измерения показателей рекламы, а также для обеспечения общей безопасности мы используем файлы cookie. Нажимая кнопку или продолжая использовать сайт, вы разрешаете нам собирать информацию посредством использования файлов cookie.

Мы даём тепло в ваши дома!
lv ru

Paziņojums par Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtiem lēmumiem

Pamatojoties uz Komerclikuma 213.panta trešo daļu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 94.pantu, 2022.gada 28.septembrī plkst. 11:00 tika sasaukta Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulce Daugavpils pilsētas domē Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, kurā tika pieņemti sekojoši lēmumi:

 

1. Akcionāru sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 103.panta otrai daļai PAS akciju turētāja pārstāvis nolēma: par akcionāru sapulces sekretāri (protokolētāju) iecelt Oļesju Duškeviču.

 

2. Par līguma noslēgšanu par siltumenerģijas piegādi ar SIA “Gren Daugavpils”.

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī ņemot vērā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta otrodaļu, 94.panta pirmās daļas 13.punktu, 94.panta otro daļu, 104.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 8.punktu, 118.panta ceturto daļu, PAS Statūtu 13.2.punktu, ņemot vērā PAS 2022.gada 27. septembra padomes sēdē lemto, PAS akciju turētāja pārstāvis nolēma:

  • Dot atļauju PAS valdei slēgt līgumu par siltumenerģijas piegādi laika periodam no 2022.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 31.decembrim ar SIA “Gren Daugavpils”, reģistrācijas Nr. 40003823074, juridiskā adrese Pasta iela 47, Jelgava, LV – 3001.

 

3. Par līguma slēgšanu ar uzvarētāju PAS “Daugavpils siltumtīkli” izsludinātajā  slēgtajā konkursā “Jaunas biokurināmā katlu mājas Daugavpilī būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība, un servisa apkalpošana”, ID Nr.DS/2022/5K.

 

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta otro daļu, 94.panta pirmās daļas 13.punktu, 94.panta otro daļu, 104.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 8.punktu, 118.panta ceturto daļu, PAS Statūtu 13.2.punktu, ņemot vērā PAS 2022.gada 6.septembra padomes sēdē nolemto, PAS akciju turētāja pārstāvis nolēma:

  1. Dot piekrišanu līguma slēgšanai ar PAS “Daugavpils siltumtīkli” izsludinātajā konkursā “Jaunas biokurināmā katlu mājas Daugavpilī būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība, un servisa apkalpošana”, ID Nr.DS/2022/5K, uzvarētāju SIA “MONUM”, reģistrācijas Nr. 44103036801, juridiskā adrese Bauskas iela 147, Rīga, Latvija, LV1004, par līgumsummu EUR /////// (////// euro // centi) bez PVN. 
  2. ///////
  3. ///////

 

 

Платные услуги

Помещения:

ул. Тарту, 15В (571,3 m2)
ул. Тарту, 17А (330,2 m2)
ул. Саулес, 71С (41,7 и 36,2 m2)

Справки по тел. 654-07533.

 

Партнёры

О предприятии:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
Единый регистрационный номер: 41503002945            
Э-почта: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab