Informējam, ka portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

Biežāk uzdotie jautājumi

* Kad tiek pieslēgta apkure?

- Apkure tiek pieslēgta pēc individuālajiem iesniegumiem.

* No kā sastāv siltumtarifs?

-  Aptuveni 80% no siltumenerģijas tarifa  veido maksa par energoresursiem (kurināmais, iepirktā siltumenerģija, elektroenerģija, ūdens). Atlikušie 20% ir PAS „Daugavpils siltumtīkli" izmaksas, ražojot un piegādājot siltumenerģiju, tai skaitā darba samaksa, materiālu un tekošā remonta izdevumi, kredītprocentu izmaksas un pārējie.

* Kā tiek aprēķināta maksa par apkuri?

- Visās ēkās, kurām siltumenerģiju piegādā pašvaldības a/s "Daugavpils siltumtīkli", saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 876 „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”, norēķinus starp piegādātāju un lietotāju par piegādāto siltumenerģiju veic, pamatojoties uz siltumenerģijas skaitītāju rādījumiem, un atbilstoši tarifiem, kas apstiprināti un publicēti saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un Enerģētikas likumu.

Katra mēneša beigās siltumenerģijas Lietotāja (ēkas īpašnieka, valdītāja vai apsaimniekotāja) atbildīgais pārstāvis nolasa siltumenerģijas skaitītāju rādījumus un, kopā ar datiem par izlietotā karstā ūdens daudzumu ēkā, līgumā noteiktajā kārtībā, iesniedz pašvaldības a/s "Daugavpils siltumtīkli".

Vadoties no izlietotā karstā ūdens daudzuma tiek aprēķināts siltumenerģijas daudzums karstā ūdens sagatavošanai, un sadalīts proporcionāli izlietotajam karstā ūdens daudzumam dzīvokļos un nedzīvojamajās telpās.

Siltumenerģijas daudzums apkurei tiek aprēķināts no kopējā izlietotās siltumenerģijas daudzuma atņemot siltumenerģijas daudzumu karstā ūdens sagatavošanai. Siltumenerģijas daudzums apkurei tiek dalīts proporcionāli ēkas dzīvokļu un nedzīvojamo telpu platībai. Ja ēkā ir dzīvokļi vai nedzīvojamās telpas, kurās siltumenerģijas patēriņš atšķiras no siltumenerģijas patēriņa pārējos dzīvokļos (veiktas izmaiņas siltumapgādes sistēmā), siltumenerģijas Lietotājs (ēkas īpašnieks, valdītājs vai apsaimniekotājs) iesniedz pašvaldības a/s "Daugavpils siltumtīkli" pārrēķina koeficientu, kurš aprēķinos tiek piemērots attiecīgo dzīvokļu vai nedzīvojamo telpu platībai.

Maksa par karsto ūdeni un apkuri tiek aprēķināta reizinot siltumenerģijas daudzumu ar siltumenerģijas tarifu.

* Kādēļ ieviesta priekšapmaksa par siltumenerģiju?

- Vasaras sezonā, sākot ar maiju, priekšapmaksa par apkuri Daugavpilī ir 30 eirocenti par kvadrātmetru mēnesī.

Priekšapmaksa ieviesta, lai atvieglotu iedzīvotājiem norēķinus par patērēto siltumenerģiju ziemas mēnešos, kā arī lai uzlabotu uzņēmuma finansiālo stāvokli vasaras mēnešos, kad tam karstā ūdens padeves nodrošināšanai nākas strādāt ar ievērojamiem zaudējumiem.

Iedzīvotāji, pēc vēlēšanās, var izmainīt vasaras priekšapmaksas apmēru, iepriekš iesniedzot iesniegumu.

Tai iedzīvotāju kategorijai, kas tomēr izlēmuši vasaras mēnešos neveikt priekšapmaksu par apkuri, nokavējuma procenti netiek piemēroti.

Jāatzīmē, ja klientiem ir uzkrāta priekšapmaksa vasaras periodā, tad parāda izveidošanās gadījumā parāds tiek dzēsts automātiski no priekšapmaksas uzkrājuma, neatkarīgi no tā, kā parāds izveidojies, vai par neapmaksātiem rēķiniem par izlietoto siltumenerģiju, vai pārrēķinu.

*Apkure pieslēgta, bet radiatori nesilda. Kur griezties problēmas atrisināšanai?

PAS "Daugavpils siltumtīkli" siltumenerģiju piegādā līdz noteiktai atbildības robežai (līdz ievadam ēkas siltummezglā). Mājas iekšējo siltumenerģijas apgādi un sadali, kā arī jautājumus kas skar iekšējo siltumenerģijas piegādes tīklu uzturēšanu t.sk. pakalpojuma nesaņemšanu nosaka ēkas/ mājas pārvaldieks.

*Vai ir iespēja saņemt atlaides par siltumenerģiju, ja tev ir maznodorošinātas vai trūcīgas personas status?

Atbalstu siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai nodoršina Daugavpils pilsētas Sociālais dienests, visas apkures sezonas garumā, tas ir no 1.oktobra līdz 31.martam (ieskaitot), kamēr ir piešķirts maznodrošīnātas/ trūcīgā persona statuss.

Atbalsts tiek nodorošināts ja vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 80% no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas attiecīgā periodā.

Pabalsts tiek piešķirts viena nekutamā īpašuma lietošanai, kurā pabalsta pieprasītājs dzīvo un īpašums atrodas Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, bet pabalsts nevar pārsniegt faktisko izdevumu apmēru.

Pabalsts netiek piešķirts parādu segšanai un gadījumā ja ir konstatēta pārmaksa.

Pabalstu siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai apkures nodorošināšanai ir tiesības saņemt šādām personām vai ģimenēm, šādā apmērā:

1. Ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss un kuru aizgādībā vai aprūpē:

- nav bērnu - līdz 46.00 EUR apmērā mēnesī

- ir viens bērns - līdz 49.00 EUR apmērā mēnesī

- ir divi bērni - līdz 58.00 EUR apmērā mēnesī

- trīs vai vairāk bērnu - līdz 29.00 EUR apmērā mēnesī par katru bērnu, bet ne vairāk par 129.00 EUr mēnesī.

2. Ģimenēm (personām), kurām piešķirts maznodoršinātas ģimenes (perosnas) statuss un kuru aizgādībā vai aprūpē:

- nav bērnu - līdz 20.00 EUR apmērā mēnesī

- viens bērns - līdz 43.00 EUR apmērā mēnesī

- divi bērni - līdz 53.00 EUR apmērā mēnesī

- trīs vai vairāk bērnu - līdz 25.00 EUR apmērā mēnesī par katru bērnu, bet ne vairāk par 125.00 EUR mēnesī.

3. Ģimenēm, kurām piešķirts maznodorošinātas ģimenes (personas) statuss un kurās visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensijas vecuma personas un/ vai personas ar invaliditāti, un ģimenes ienākumi:

- nepārsniedz 375.00 EUR mēnesī - līdz 35.00 EUR apmērā mēnesī

- ir no 375.01 EUR līdz 485.00 EUR mēnesī - 29.00 EUR apmērā mēnesī.

4. Atsevšķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevšķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kurai piešķirts maznodoršinātas personas statuss un kuras ienākumi:

- nepārsniedz 225.00 EUR mēnesī - 46.00 EUR apmērā mēnesī

- 255.01 EUR līdz 315.00 EUR mēnesī - līdz 35.00 EUR apmērā mēnesī

- ir no 315.01 EUR līdz 334.00 EUR mēnesī un kura ir vientuļa - līdz 30.00 EUR apmērā mēnesī.

5. Ģimenēm (perosnām), kurām nav maznodoršinātas ģimenes (personas) statusa un kuru ikmēneša ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā vienai perosnai nepārsniedz 400 EUR mēnesī:

- ģimenēm (personām), ja ikmēneša ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā vienai perosnai ir no 344.01 EUR līdz 376.00 EUR mēnesī - 20.00 EUR apmērā mēnsī

- ģimenēm (perosnām), ja ikmēneša ienākumi vienai personai pēdējo triju mēnešu laikā ir no 376.01 EUR līdz 400.00 EUR mēnesī - 10.00 EUR apmērā mēnesī.

Informācija no Daugavpils pilsētas Sociālā dienesta mājas lapas

* Kā tiek aprēķināta maksa par cirkulāciju?

 

Vēršam klientu uzmanību uz to, ka vasaras periodā tiek veikts cirkulācijas aprēķins.

Starppakures sezonā (no apkures sezonas beigām līdz nākošās apkures sezonas sākumam), saražotā siltumenerģija nodrošina karstā ūdens piegādi dzīvokļiem un uztur nepieciešamo temperatūru ēkas kopējā cirkulācijas sistēmā: stāvvados, siltummezglā, pagrabā, bēniņu cauruļvados, dvieļu žāvētājos (ja tādi ir uzstādīti).

Siltumcirkulācija nodrošina tūlītēju karstā ūdens padevi no ūdens maisītajā. Lai karstais ūdens būtu pieejams patstāvīgi, tam visu laiku ir jācirkulē mājas iekšējā sistēmā.

Siltumenerģijas patēriņš ūdens cirkulācijas nodrošināšanai rodas atkārtoti uzsildot ūdeni, jo cirkulējot pa ēkas iekšējo siltumapgādes sistēmu tas atdziest, un, lai varētu nodrošināt patstāvīgu karstā ūdens padevi tas ir patstāvīgi ir jāuzsilda.

Atbilstoši tam, maksa par piegādāto siltumenerģiju tiek aprēķināta no divām daļām – maksa par karstā ūdens sagatavošanu un maksa par cirkulācijas nodrošināšanu.

Maksa par piegādāto siltumenerģiju tiek aprēķināta pēc sekojošas metodes:

            Karstā ūdens sagatavošana – proporcionāli izlietotā karstā ūdens daudzumam pēc skaitītāju rādījumiem dzīvoklī.

            Cirkulācijas siltums tiek aprēķināts kā starpība starp kopējo siltumenerģijas daudzumu, kas tiek nolasīts no siltumskaitītāja un siltumenerģijas daudzums, kas ir izlietots karstā ūdens sagatavošanai visiem mājas dzīvokļiem. Ņemot vērā to, ka cirkulācijas sistēma ir visas mājas kopīpašums, maksa par siltumenerģiju tiek sadalīta proporcionāli dzīvokļu skaitam mājā. Piemēram, ja mājā ir 60 dzīvokļi, tad no katra dzīvokļa apmaksa būs 1/60 no kopējās summas par cirkulāciju mājā.

Maksa par cirkulāciju var atšķirties ne tikai dažādām ēkām, bet arī vienai ēkai dažādos norēķinu periodos, kas tiek skaidrots ar siltumenerģijas patēriņa starpību un starpība par patērētā karstā ūdens daudzums.

Liela nozīme ir tam, cik mājas iedzīvotāji ir patērējuši karstā ūdens un cik patiesa informācija ir iesniegta no iedzīvotajiem.

Maksa par cirkulāciju un maksa par karstā ūdens sagatavošanu tieši ir saistīta ar spēkā esošo siltumenerģijas tarifu.

PAS “Daugavpils siltumtīkli” atgādina, ka rēķinos par maija mēnesi būs iekļauta maksa par karstā ūdens cirkulāciju.

 

 

* Kur griezties avāriju gadījumos?

- Avārijas gadījumos klienti var griezties pie dežurējošā ekspluatācijas dienesta dispečera:

SIA "DDzKSU" 65476100; 27013911
DzĪKS "Draudzība" 65445378
DzKS "Forštadte" No plkst. 8 līdz 17 - 65448117; 20033453, no plkst.17 līdz 8 rītā, kā arī brīvdienās un svētku dienās - 28455791
SIA "Naujenes pakalpojumu serviss" 29401620
SIA "DMP" 20611110
SIA "Land-Invest-D" 29850578, 26549326, 65422688
DzIB "Saules Stars" 26569260

 

Maksas pakalpojumi

Telpas:

Tartu ielā 15B (571,3 m2)
Tartu ielā 17A (330,2 m2)
Saules ielā 71C (41,7 и 36,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945            
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab