Informējam, ka portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.

Mēs dodam siltumu jūsu mājās!
lv ru

Informācijas un datu aizsardzības politika

Privātuma paziņojums


Šī privātuma paziņojuma nolūks ir sniegt fiziskai personai informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī turpmāk apstrādājot klienta personas datus.

 

Dokumentā izmantotā terminoloģija:

Vispārīga informācija


1. Personas datu apstrādes procesu apraksti, datu apstrādes nolūki un tiesiskie pamatojumi

 1. Ar Vietnes apmeklēšanu (atvēršanu) saistītais Personas datu apstrādes nolūks un Personas datu apstrādes tiesiskā pamatojuma apraksts:

Process: Pārzinis veic Personu datu apstrādi, lai nodrošinātu Vietnes darbību, tajā skaitā, ievāc un saglabā tehnisko informāciju par pieslēgumu (piemēram, pieslēguma IP adrese, pieslēguma datums un laiks);

Nolūks un Tiesiskais pamatojums: Pārziņa leģitīmā interese (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) uzturēt Vietni, informēt sabiedrību par Pārziņa darbībai svarīgām norisēm un sadarbības iespējām, kā arī nodrošināt Vietnes drošību – atklāt, izvērtēt, konstatēt un novērst tehniskas problēmas vai trešo personu prettiesisku rīcību.

Piezīme! Ņemot vērā faktu, ka Vietni var apmeklēt ikviens indivīds (tajā skaitā, bērns vai persona ar ierobežotu rīcībspēju), kā arī ikviena indivīda rīcība var radīt kaitējumu Pārziņa interesēm, Pārzinis nepārbauda konkrētā Vietnes apmeklētāja vecumu, bet saglabā tehnisko informāciju par pieslēgumu un notikumiem, saistībā ar konkrēto pieslēgumu. Glabāšanas ilgums nepārsniedz 10 gadus, jo prasījuma tiesības, kuras Pārzinim veidojas, var būt dažādās, tādējādi Pārzinis piemēro ilgāko normatīvajos aktos noteikto noilguma termiņu. Par prettiesisku bērna vai ierobežotas rīcībspējas personu veikto nodarījumu atbild bērna vecāki vai attiecīgie, likumā noteiktajā kārtībā ieceltie, pārstāvji, bet bērniem, kuriem ir vismaz 14 gadu, administratīvā un krimināltiesiskā atbildība iestājas patstāvīgi.

1.2. Ar Pārziņa juridisko pienākumu izpildi saistītais Personas datu apstrādes nolūks un Personas datu apstrādes tiesiskā pamatojuma apraksts:

 1. Pārzinis veic Personas datu apstrādi, apkopo un nodod tos (personas datus) valsts pārvaldes iestādēm vai tiesai pēc oficiāla pieprasījuma saņemšanas vai likumā noteiktajās situācijās un kārtībā, neatkarīgi no tā, kāds ir bijis datu apstrādes sākotnējais nolūks;

Nolūks un Tiesiskais pamatojums: Pārziņa likumā noteikto pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts) – izpildīt likumīgus valsts pārvaldes iestāžu vai tiesas pieprasījumus un normatīvo aktu prasības;

Piezīme! Šis ir sekundārs datu apstrādes nolūks: apstrādājot Personas datus citam nolūkam un izpildoties kritērijiem – esot pieprasījumam no kādas valsts oficiālās iestādes/amatpersonas, vai noteiktām normatīvo aktu prasībām, datu apstrāde tiks veikta bez papildus paziņojumiem Datu subjektam.

1.3. Ar dažādu Vietnē izvietotu piedāvājumu pieņemšanu saistītu Personas datu apstrādes nolūks un Personas datu apstrādes tiesiskā pamatojuma apraksts:

 1. Vietnē var būt izvietota informācija par dažādiem piedāvājumiem, kuru izmantošanai no Vietnes apmeklētāja kā Datu subjekta tiktu pieprasīta personas datu nodošanu Pārzinim. Ja Datu subjekts savus personas datus Pārzinim nenodotu, konkrēto piedāvājumu izmantošana nebūtu faktiski vai tiesiski iespējama. Tipiskās situācijas piemēri (ietverot arī Personas datu apstrādes nolūku un tiesisko pamatojumu) Personas datu apstrādei šādos gadījumos ir:
  1. 3.1. Datu sniegšana nolūkā veikt vai saņemt pakalpojumu vai veikt piegādesšādā gadījumā Datu subjekts kā Pārziņa klients vai piegādātājs (vai Pārziņa klienta vai piegādātāja kontaktpersona, saistībā ar Datu subjekta amata vai citiem profesionāliem pienākumiem) nodod savus Personas datus, lai iegūtu no Pārziņa informāciju, saņemtu pakalpojumu, iesniegtu sūdzību par jau veiktu pasūtījumu, sazinātos par ar saņemtu pakalpojumu izmantošanu saistītiem jautājumiem, u.tml. situācijās. Nododot datus šiem nolūkiem, ir jāievēro sekojoši kritēriji:

Lai sasniegtu šo datu apstrādes nolūku, no Datu subjekta tipiski ir nepieciešami šādi personas dati:

Datu subjektam ir jāņem vērā, ka

1.4.Citas pārziņa veiktās datu apstrādes:

Procesa apraksts

Datu apstrādes nolūki un apstrādātie personas dati

Datu apstrādes tiesiskais pamatojums

Perimetra un telpu video novērošanas veikšana

Īpašuma aizsardzība; personu dzīvības un veselības aizsardzība; prettiesisku nodarījumu prevencija, novēršana, fiksēšana un atklāšana; iespējamā kaitējuma nodarītāja identifikācija; pierādījumu nodrošināšana tiesisko interešu aizsardzībai, apstrādātie personas dati:

apmeklētāju vārds, uzvārds, vizuālie dati par rīcību(videoieraksts)

 

Pārziņa leģitīmā interese (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) – aizsargāt īpašumu, darbinieku un klientu mantu un vitāli svarīgās intereses, atklāt aizskāruma vai kaitējuma izdarītāju.

Siltumenerģijas piegādes pakalpojuma sniegšana

 

 • klientu apkalpošanas kvalitātes kontrole un sūdzību par klientu apkalpošanas nodaļas darbu izskatīšana;
 • līguma noslēgšana par siltumenerģijās piegādi ar fiziskām personām (par siltumenerģijas piegādi neapdzīvotām telpām) un juridiskām personām;
 • klientu apkalpošanas operatoru telefonsarunu ar klientiem fiksēšana un ierakstīšana;

Apstrādājot tādus personas datus kā: klienta vai klienta pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, kontaktinformācija, klienta numurs, balss, informācija par īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo nekustamo īpašumu.

 

 

Pārziņa un Datu subjekta (vai Datu subjekta pārstāvja) savstarpējais līgums (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunkts), Pārziņa juridisko pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts), Pārziņa leģitīmā interese (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) – nodrošināt kvalitatīva siltumenerģijas piegādes pakalpojuma sniegšanu.

Personāla pārvaldība un grāmatvedības organizēšana

 • Personāla atlase
 • Darba tiesisko attiecību nodibināšana un uzturēšana
 • Normatīvajos aktos noteikto priekšrocību un atvieglojumu noteikšana un citi ar darbinieku motivēšanu un darba apstākļu uzlabošu saistītu procesu uzturēšana un nodrošināšana
 • Finanšu uzskaites vešana

Apstrādājot tādu personas datus kā: darbinieku identificējoša informācija, informācija par darba pienākumiem, prombūtni, komandējumiem, darbinieku novērtēšana, norēķinu iestādes konts, saņemtais atalgojums, aprēķinātie nodokļi un atvieglojumi, u.c.

Pārziņa un Datu subjekta savstarpējais līgums (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunkts), Pārziņa juridisko pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts), Pārziņa leģitīmā interese (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts) – nodrošināt efektīvu darba vidi un finanšu resursu apsaimniekošanas sistēmu

Lietvedības vešana un arhīva uzturēšana

 • Lietvedības sistēmas uzturēšana un lietvedības procesa organizēšana
 • Arhīva uzturēšana un dokumentu arhivēšana (kā arī nodošana citiem arhīviem)
 • Dokumentu iznīcināšana

Apstrādāto personas datu kategorijas: jebkādas, atkarīgā no konkrētās informācijas vienības rakstura

Pārziņa juridisko pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas c) apakšpunkts)


 1. Datu subjekta tiesības - saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, datu subjektam ir vairākas tiesības, kuru īstenošanai Datu subjektam jāiesniedz Pārzinim rakstveida iesniegums, tomēr Pārzinis vēlas norādīt, ka konkrētās datu apstrādes specifikas dēļ, ne visas Datu subjekta tiesības ir tiesiski vai faktiski realizējamas; vienlaicīgi Pārzinis nevar ierobežot Datu subjekta tiesības pieprasīt konkrētu savu tiesību realizāciju, tādēļ turpinājumā ir uzskaitītas visas Datu subjekta tiesības:
  1. 1. Piekļuve personas datiem - tiesības prasīt apstiprinājumu no Pārziņa, vai tiek veikta konkrētā Datu subjekta Personas datu apstrāde, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi tiem Personas datiem, kurus Pārzinis par konkrēto Datu subjektu apstrādā;
  2. 2. Personas datu labošana - tiesības prasīt Pārzinim veikt attiecīgu Personas datu labošanu, ja Datu subjektam ir pamats uzskatīt, ka apstrādātie Personas dati ir nepareizi vai nepilnīgi;
  3. 3. Piekrišanas atsaukšana – tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu Personas datu apstrādei, gadījumos, kad tiesiskais pamatojums Pārzinim veikt attiecīgo Datu subjekta Personas datu apstrādi ir bijis Datu subjekta piekrišana. Jāņem vērā! Piekrišanas atsaukums neietekmē Personas datu apstrādi, kas veikta pirms piekrišanas atsaukuma. Tāpat Datu subjektam jāņem vērā, ka Personas datu apstrāde pirms Datu subjekta piekrišanas atsaukuma, var būt radījusi tiesības veikt Personas datu apstrādi Pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses nodrošināšanai, vai, radījusi pienākumu, turpināt apstrādāt Datu subjekta Personas datus, un izpildīt likumā noteiktos pienākumus;
  4. 4. Iebilšana pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm – tiesības iebilst pret Personas datu apstrādi, kurus Pārzinis apstrādā, pamatojoties uz Pārziņa likumīgajām interesēm. Datu subjektam jāņem vērā, ka Pārzinis turpinās apstrādāt attiecīgos Personas datus, arī tad, Datu subjekta iebildumu pret Personas datu apstrādi, tad, ja attiecīgajā situācijā Pārzinim būs pārliecinoši motivēti iemesli turpināt konkrētā Datu subjekta Personas datu apstrādi;
  5. 5. Datu dzēšana – tiesības prasīt Pārzinim veikt attiecīgo apstrādāto Personas datu dzēšanu. Personas datu dzēšana netiks realizēta gadījumos, kad likums pieprasa Pārzinim datus saglabāt, kā arī pārliecinošu likumisko interešu nodrošināšanas gadījumos, piemēram, pierādījumu bāzes nodrošināšana tiesas vai ārpustiesas procesā;
  6. 6. Apstrādes ierobežošana – tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi;
  7. 7. Datu pārnesamība – tiesības saņemt vai nodot savus Personas datus tālāk citam datu pārzinim (realizēt t.s., “datu pārnesamību”). Šīs tiesības ietver tikai tos datus, ko Datu subjekts pats ir sniedzis Pārzinim, pamatojoties uz Datu subjekta piekrišanu vai līgumu, kā arī gadījumos, ja Personas datu apstrāde veikta ar automatizētiem līdzekļiem.

 1. Tiesības iesnieg sūdzību vai prasījumu:
  1. 1.Datu subjektam ir tiesības situācijās, kurās tā tiesības vai intereses ir reāli vai šķietami aizskartas, vērsties ar sūdzību uzraudzības iestādē, pēc savas izvēles. Tā kā Pārzinis darbojas Latvijas Republikas teritorijā,  vadošā uzraudzības iestādes jebkurā gadījumā būs Latvijas Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv).
  2. 2.Datu subjektam ir arī patstāvīgas prasījuma tiesības vērsties vispārējās jurisdikcijas tiesā, ievērojot Civilprocesa likumā un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

 1. Pārziņa rīcība ar personas datiem
  1. 1.Pārzinis, ievācot personas datus, rīkojas kā krietns un gādīgs saimnieks, un datus apstrādā tikai konkrēto nolūku sasniegšanas vajadzībām, nenodot datus neviena citai personai, izņemot, ja pastāv tāda likumība vai līgumiska situācija, kura ir iespējama nodarbojoties ar uzņēmējdarbību un kura ir attiecīgajā laika momentā vispārpieņemta uzņēmējdarbības vešanas prakse.
  2. 2.Pārzinis, regulāri izvērtē savus ievāktos un glabātos, kā arī iegūtos un nodotos personas datus un, pārliecinās, ka datu kategorijas un datu glabāšanas notiek saskaņā ar nepieciešamību sasniegt attiecīgos nolūkus.
  3. 3.Pārzinis ir uz sadarbību ar Datu subjektu vērsts un, saņemot no Datu subjekta, pamatotus iebildumus, priekšlikumus vai cita veida informāciju, veiks attiecīgas korekcijas veiktajā Personas datu apstrādē, kā arī saistošajā dokumentācijā un attiecīgajās izvēlnēs Vietnē.

 1. Sīkdatnes
  1. 1.Kas ir sīkdatnes un priekš kam tās vajag:

Sīkdatnes (angl. Cookies) ir maza apjoma datnes, kas, izmantojot interneta Vietni, tiek lejupielādētas un saglabātas lietotāja ierīcē brīdī, kad tiek lejupielādēts konkrētās Vietnes saturs. Mūsdienās, modernās vietnes bez sīkdatnēm korekti un funkcionāli nav izmantojamas. Tomēr Jums ir tiesības jebkurā brīdī, pamatojoties uz sava pārlūka ražotāja norādījumiem, veikt pilnīgu sīkdatņu bloķēšanu. Apkopojums par sīkdatņu bloķēšanu dažādos pārlūkos ir pieejams šeit (uzmanību, Jūs tiksiet pārvirzīts!).

 1. 2.Sīkdatņu veidi:

Sīkdatnes

nosaukums

Sīkdatnes apraksts un funkcionālā nozīme

Sīkdatnes dzīvildze

Tiesiskais

Pamatojums

_gat_gtag_UA_*

Analītikai/mārketingam nepieciešama sīkdatne; nodrošina konkrētā pārlūka atsekošanas iespēju, proti, ka sesija tiek veikta no konkrētā pārlūka; informācija tiek nodota Google korporācijai

1 minūte; pēc tam pārjaunojas

Datu subjekta piekrišana

_ga

Analītiskā/mārketingam nepieciešamā sīkdatne, nodrošina informāciju par to, kad konkrētā sesija ir sākusies un kad beigusies; informācija tiek nodota Google korporācijai

2 gadi

Datu subjekta piekrišana

_gid

Analītiskā/mārketingam nepieciešamā sīkdatne, nodrošina informāciju par to, kad konkrētā sesija ir sākusies un kad beigusies; informācija tiek nodota Google korporācijai

24 stundas

Datu subjekta piekrišana

 1. 4.Sīkdatņu izdzēšana. Sīkdatnes, kuras ir saglabātas uz Jūsu iekārtas, izdzēst ir iespējams ar Jūsu aktīvu rīcību! Pārzinim nav iespēju iejaukties Jūsu ierīces darbībā un veikt attiecīgu sīkdatņu dzēšanu! Lai izdzēstu sīkdatnes konkrētajā pārlūkā, Jums ir jārīkojas atbilstoši pārlūka autora/uzturētāja norādījumiem par sīkdatņu dzēšanu.

 1. Nobeiguma noteikumi:
 1. 1.Ja Datu subjektam ir jebkādi jautājumi par savu Personas datu apstrādi, lūgums sazināties ar Pārzini, izmantojot iepriekš norādītos Pārziņa kontaktus.
 2. 2.Pārziņa informatīvais paziņojums pēc nepieciešamības var tikt mainīts. Aktuālā informatīvā paziņojuma versija ir publicēta interneta vietnē.

 

Pēdējās izmaiņas 2021. gada 31. maijāPiezīme! Konstatējot, ka Vietne pilnībā vai daļēji nedarbojas, darbojas nekorekti, pieprasa veikt netipiskas darbības (piemēram, bet ne tikai, veikt programmu vai to daļu uzstādīšanu apmeklētāja datorā), aicinām nekavējoties sazināties ar Pārzini!

Maksas pakalpojumi

Telpas:

Tartu ielā 15B (571,3 m2)
Tartu ielā 17A (330,2 m2)

Uzziņas pa tālruni: 654-07533.

Partneri

Par uzņēmumu:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
vienotais reģistrācijas numurs: 41503002945            
e-pasts: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - PAS Daugavpils siltumtīkli
Mājas lapas izveide - WebLab