Для персонализации контента, настройки и измерения показателей рекламы, а также для обеспечения общей безопасности мы используем файлы cookie. Нажимая кнопку или продолжая использовать сайт, вы разрешаете нам собирать информацию посредством использования файлов cookie.

Мы даём тепло в ваши дома!
lv ru

[PABEIGTA] Tirgus izpēte “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modernizācijai Siltumcentrāles Nr.1 transporta iecirknī, 18. novembra ielā 2 , Daugavpilī”

Sludinājums par tirgus izpētes rezultātu

26.06.2024.

 

Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli”, reģistrācijas Nr.41503002945, juridiskā adrese 18.novembra iela 4, Daugavpils, rīkotajā tirgus izpētēAutomātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modernizācijai Siltumcentrāles Nr.1 transporta iecirknī, 18. novembra ielā 2 , Daugavpilī par uzvarētāju tika atzīta SIA “PROVENTSIT”, reģ.nr. Nr.40203494428, juridiska adrese A.Pumpura iela 104D, Daugavpils, LV5404.

Tirgus izpētē tika iesniegti 5 (pieci) piedāvājumi, SIA “PROVENTSIT” tika atzīta par tirgus izpētes uzvarētāju, jo piedāvājums atbilst visām tehniskās specifikācijas prasībām un ir ar zemāko cenu.

 

**********************************************************

Pašvaldības akciju sabiedrība „Daugavpils siltumtīkli“ rīko tirgus izpēti “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modernizācijai Siltumcentrāles Nr.1 transporta iecirknī, 18. novembra ielā 2 , Daugavpilī”.

1. Piedāvājumu lūdzam iesniegt pēc adreses 18.novembra iela 4, Daugavpils, LV-5401, Pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli“ sekretariātā līdz 2024.gada 31. maija plkst. 1000.

Pretendenti piedāvājumu iesniedz elektroniskā veidā uz e-pastu dsiltumtikli@apollo.lv ar norādi “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modernizācija Siltumcentrāles Nr.1 transporta iecirknī, 18. novembra ielā 2 , Daugavpilī”.

Piedāvājumus var iesniegt arī pa pastu vai atstāt speciālā pastkastē, kas atrodas PAS “Daugavpils siltumtīkli” telpā 18.novembra ielā 4, Daugavpils, ievērojot termiņus.

  1. Tehniskā specifikācija:

1.

Tehniskās specifikācijas priekšmets.

1.1.

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (turpmāk –

sistēma) tehniskā projekta izstrāde, montāža PAS „Daugavpils siltumtīkli” objektā: Siltumcentrāles Nr.1 transporta iecirknis, 18. novembra ielā 2, Daugavpilī. Sistēmu veids: konvencionāla.

1.2.

Nepieciešams paredzēt pieslēgšanas iespēju apsardzes pultīm.

1.3.

Kabeļu montāža veicama gofras vai plastikāta caurulēs

1.3.

Objekts ir jānodrošina ar:

* analogo ugunsdzēsības paneli (1 gab.)

* akumulatoru (2 gab.)

* ārējo ugunsdzēsības sirēnu (2 gab.)

* trauksmes pogām (2 gab.)

* dūmu detektori (2 gab.)

* siltuma detektori (8. gab)

2.

Obligātā atbilstība sekojošo normatīvu aktu prasībām.

2.1.

 Ministru kabineta noteikumi Nr.333 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN

201-15 "Būvju ugunsdrošība".

2.2.

 Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.238) prasībām;

2.3.

 LVS CEN/TS 54-14:2019 Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, uzstādīšanai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un tehniskajai apkopei

2.4.

Ministru kabineta noteikumi Nr.328 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN

262-15 "Elektronisko sakaru tīkli”.

2.5.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 545 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-

18 „Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”.

3.

Citi nosacījumi.

3.1.

Pretendentam  ar zemāko komercpiedāvājuma cenu un atbilstošiem tehniskajā

specifikācijā norādītajiem  nosacījumiem, jāsaskaņo sistēmu  tehniskais  projekts ar PAS „Daugavpils siltumtīkli” atbildīgajiem speciālistiem.

3.2.

Pirms     sistēmu     nodošanas    ekspluatācijā     nepieciešams     nodrošināt    sekojošus dokumentus:

  1. Tehniskais projekts;
  2. Sistēmas ekspluatācijas instrukcija valsts valodā;
  3. Apsargājamo zonu saraksts;
  4. Akts par sistēmu pieņemšanu ekspluatācijā;
  5. Instruktāža personālam par sistēmu                   ekspluatāciju ar ierakstu apmācību protokolā.

3.3.

Visiem izmantotiem materiāliem jābūt ar CE marķējumu.

3.4.

Garantijas termiņš darbam un materiāliem - vismaz 24 mēneši. Izpildes termiņš ir 4

(četri) mēneši.

3.5.

Pretendents var veikt ēkas apsekošanu klātienē, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu pa tālruni 20433065

3.6.

Par darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības prasību ievērošanu, saskaņā ar to reglamentāciju normatīvajos aktos, sistēmu uzstādīšanas laikā, pilnīgi atbild

darbu izpildītājs.

3.7.

Komercpiedāvājumus var nosūtīt līdz 31.05.2024. plkst. 10:00 PAS "Daugavpils siltumtīkli" 18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401 vai elektroniski uz e-pasta

adresi dsiltumtikli@apollo.lv

3.8.

Papildus informācija un uzziņas pa tālruni 20433065

3.9.

Pielikumā: būves tehniskās inventarizācijas lieta (PDF formātā).

Būves tehniskās inventarizācijas lieta 

 

Платные услуги

Помещения:

ул. Тарту, 15В (571,3 m2)
ул. Тарту, 17А (330,2 m2)

Справки по тел. 654-07533.

 

Партнёры

О предприятии:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
Единый регистрационный номер: 41503002945            
Э-почта: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - PAS Daugavpils siltumtīkli
Mājas lapas izveide - WebLab