Для персонализации контента, настройки и измерения показателей рекламы, а также для обеспечения общей безопасности мы используем файлы cookie. Нажимая кнопку или продолжая использовать сайт, вы разрешаете нам собирать информацию посредством использования файлов cookie.

Мы даём тепло в ваши дома!
lv ru

Paziņojums par Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtiem lēmumiem

Pamatojoties uz LR Komerclikumu 213.panta 3.daļu un LR likuma „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldes likuma” 94.panta, tika sasaukta  2021. gada 14.jūnijā Sabiedrības akcionāru sapulce Daugavpils pilsētas domē  Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī  plkst. 14.00, ar sekojošu darba kārtību, kurā tika pieņemti sekojoši lēmumi: 

1.Akcionāru sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana;

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 103.panta otrai daļai, akciju turētāja pārstāvis nolemj:

par akcionāru sapulces sekretāri (protokolētāju) iecelt Vinetu Skladovu.

2. Par dabas gāzes piegādes līguma noslēgšanu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 94.panta otro daļu, 104.panta pirmo daļu, 118.panta ceturto daļu, PAS Statūtu 13.2.punktu, ņemot vērā PAS padomes 14.06.2021. sēdē pieņemto lēmumu, akciju turētāja pārstāvis nolēma:

Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz 2021.gada 15.jūnijam plkst. 13.00.

3. Par darījumu ar Biedrība “Daugavpils Kartinga klubs”.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 94.panta pirmās daļas 13.punktu, 94.panta otro daļu, 104.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 8.punktu, 118.panta ceturto daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.1 panta pirmo un otro daļu, PAS statūtu 13.1.punktu, ņemot vērā PAS 14.06.2021. padomes sēdē nolemto, akciju turētāja pārstāvis nolēma:

Dot piekrišanu PAS valdei slēgt Vienošanos ar Biedrību „Daugavpils kartinga klubs” reģistrācijas Nr.40008099181, par PAS piederošās telpas Strādnieku ielā 85, Daugavpilī, 179,1 m2 platībā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

4. Par 2020.gada pārskata apstiprināšanu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 94.panta pirmās daļas 1., 2.punktu, ņemot vērā PAS padomes ziņojumu, akciju turētāja pārstāvis nolēma:

  1. Apstiprināt pašvaldības akciju sabiedrības „Daugavpils siltumtīkli” 2020.gada pārskatu ar zaudējumiem 275 294  EUR (divi simti septiņdesmit pieci tūkstoši divi simti deviņdesmit četi eiro 00 eiro centi) apmērā.
  2. Sabiedrības zaudējumi tiks segti no turpmāko periodu peļņas.

5. Par PAS „Daugavpils siltumtīkli” 2021.gada revidenta apstiprināšanu.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 94.panta pirmās daļas 5. un 8.punktu, 104.panta pirmo daļu, 107.panta otrās daļas 8.punktu, ņemot vērā PAS 14.06.2021. padomes sēdē nolemto, akciju turētāja pārstāvis nolēma:

  1. Ievēlēt par PAS “Daugavpils siltumtīkli” zvērinātu revidentu sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Revidents un grāmatvedis”, reģistrācijas Nr.40003402878, juridiskā adrese Rīga, Lībagu iela 14, LV-1002;
  2. Noteikt atlīdzību revidentam EUR 3050,00 (trīs tūkstoši piecdesmit euro 00 eiro centi) bez PVN.    

6.Tarifa izskatīšana.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 94.panta pirmās daļas 13.punktu, 104.panta pirmo daļu, akciju turētāja pārstāvis nolēma:

  • izslēgt jautājumu par tarifa izskatīšanu no akcionāru sapulces darba kārtības.
Платные услуги

СДАЕМ В АРЕНДУ


Трактор "ЮМЗ-1"

справки по тел. 26353772

Помещения:

ул. Тарту, 15В (571,3 m2)
ул. Тарту, 17А (330,2 m2)
ул. Саулес, 71С (41,7 и 36,2 m2)

Справки по тел. 654-07533.

 

Партнёры

О предприятии:
PAS "Daugavpils siltumtīkli"
18. novembra ielā 4, Daugavpilī, LV-5401       
Единый регистрационный номер: 41503002945            
Э-почта: dsiltumtikli@apollo.lv

© 2013 - SIA Daugavpils Siltumtikli
Mājas lapas izveide - WebLab